30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 283 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 13 januari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het energieakkoord is afgesproken dat er fors meer biomassa kan worden bijgestookt in kolencentrales, maar dat deze wel aan strenge duurzaamheidscriteria dienen te voldoen;

constaterende dat de energiebedrijven en de milieuorganisaties over de duurzaamheidscriteria op veel punten overeenstemming hebben bereikt, maar over het ingroeipad nog van mening verschillen;

verzoekt de regering om, de energiebedrijven en de milieuorganisaties nogmaals te verzoeken om met elkaar in gesprek te gaan en uiterlijk voor 1 maart tot overeenstemming te komen;

verzoekt de regering tevens om, subsidies uit de SDE+ tot die tijd niet beschikbaar te stellen voor de meestook van biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Veldhoven

Naar boven