Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 16 mei 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 mei

14.00 uur

Woensdag 21 mei

10.15 uur

Donderdag 22 mei

Geen vergadering i.v.m. verkiezingen Europees Parlement

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming in verband met:

33 920, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU voorstellen: Verordening inzake biologische productie COM (2014) 180 en Mededeling inzake een actieplan voor biologische productie COM (2014) 179

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor beide voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

4. Stemming in verband met:

33 931, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM (2014) 167

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO AWACS

33 750-XII, nr. 84

– de motie-Smaling/Van Tongeren over het structureel beperken van het aantal vliegbewegingen

33 750-XII, nr. 85

– de motie-Smaling over afspraken in NAVO-verband over het verminderen van geluidsoverlast door inzet van moderner materieel

33 750-XII, nr. 86

– de motie-Van Tongeren/Smaling over de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van de aanplant van compensatiebos

33 750-XII, nr. 87

– de motie-Geurts/Knops over overleg met de NAVO over een maximumaantal vliegbewegingen per jaar

33 750-XII, nr. 88

– de motie-Cegerek over afspraken met de NAVO over het structureel maken van de 35% geluidsreductie

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vmbo

30 079, nr. 44

– de motie-Jadnanansing/Van Meenen over een verkorte bijscholing voor docenten met een pabo-opleiding

30 079, nr. 45

– de motie-Jadnanansing/Straus over de kwaliteit van de LOB

30 079, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Klaver over de doorstroom van vmbo-tl of gl naar havo 4

30 079, nr. 47

– de motie-Jasper van Dijk/ Jadnanansing over een visie op het vmbo

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ondernemen, regeldruk en MVO

32 637, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Graus over ondernemers beschermen tegen wanbetalende gemeenten

32 637, nr. 129

– de motie-Graus over onderzoek naar mogelijkheden om zzp’ers te ontlasten van de fictieve rendementstoekenning

32 637, nr. 130

– de motie-Graus over belastingverlaging en administratieve lastenverlichting

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Meerjarige Strategische Plannen 2014 – 2017

33 625, nr. 100

– de motie-Van Laar/Agnes Mulder over met ambassades zoeken naar extra impulsen in de strijd tegen seksueel geweld

33 625, nr. 101

– de motie-De Caluwé over het herzien van het meerjarenplan voor Mali

33 625, nr. 102

– de motie-De Caluwé/Agnes Mulder over één concreet en meetbaar doel per partnerland in de speerpuntenbrief van september

33 625, nr. 103

– de motie-De Caluwé over Oeganda waarschuwen voor verdergaande maatregelen van Nederland

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Telecommunicatie

24 095, nr. 366

– de motie-De Liefde/Jan Vos over het uitfaseren van de wettelijke verplichting voor de papieren telefoongids

Stemmingen

10. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied

Stemverklaring: Omtzigt

21 501-20, nr. 856

– de motie-Klaver/Merkies over een gezamenlijke aanpak van belastingontwijking

21 501-20, nr. 857

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over voorbereidingen treffen om uit de Europese Unie te treden

21 501-20, nr. 858

– de motie-Tony van Dijck over met kracht afstand nemen van elke vorm van Europese belastingen en/of uitgifte van Europees schuldpapier

21 501-20, nr. 859

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over het opstellen van exitcondities voor uittreding uit de EMU

21 501-20, nr. 860

– de motie-Schouten/Dijkgraaf over Brussel als enige vergaderplaats van het Europees Parlement

21 501-20, nr. 861

– de motie-Omtzigt over concrete voorstellen voor de invoering van een rode kaart voor nieuwe en bestaande regelgeving

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Versterking van governance in de praktijk

De Voorzitter: dhr. Van Meenen wenst zijn motie op stuk nr. 52 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 495, nr. 52 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen over regelgeving rond medezeggenschap opnemen in het toezichtskader van de inspectie

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland

32 824, nr. 56

– de motie-Van Klaveren over het stopzetten van subsidie aan de Gülenbeweging

32 824, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Karabulut c.s. over inzichtelijk maken welke organisaties opereren onder de vlag van de Gülenbeweging

32 824, nr. 58

– de motie-De Graaf over sluiten van alle aan Fethullah Gülen gelieerde instellingen

32 824, nr. 59

– de motie-De Graaf over monitoren van Turks-islamitische instellingen door de AIVD

32 824, nr. 60

– de motie-De Graaf over intrekken van subsidies van alle instellingen met een islamitische achtergrond

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ziekenhuiszorg/Behandelingsstop voor patiënten met genderdysforie

31 016, nr. 69 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra c.s. over een oplossing voor de patiëntenstop voor nieuwe transgenders

31 016, nr. 70

– de motie-Pia Dijkstra/Voortman over een plan voor toekomstbestendige transgenderzorg

31 016, nr. 71

– de motie-Van Gerven over een moratorium op het sluiten of afslanken van spoedeisende hulpposten

31 016, nr. 72

– de motie-Van Gerven over openbaar maken van alle regioplannen door de zorgverzekeraars

31 016, nr. 73

– de motie-Van Veen over onderzoek naar alternatieve locaties voor de behandeling van genderdysforie

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen

33 077, nr. 11

– de motie-Klever over zorg contant laten afrekenen door onverzekerden

33 077, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot over in kaart brengen welke ziekenhuizen vaak te maken hebben met onverzekerden die de rekening niet betalen

33 077, nr. 13

– de motie-Van Klaveren over een algemene en daadkrachtige aanpak samen met ziekenhuizen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 936, nrs. 1 en 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het rapport «Voorop in Europa – over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de Europese Unie» van de rapporteur Democratische legitimiteit

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de in het rapport gedane aanbevelingen.

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers

29 689, nr. 512

– de motie-Klever over constructies die tot voordeel leiden toegankelijk maken voor iedere Nederlander

29 689, nr. 513 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar de vraag of zorgpolissen gericht op arbeidsmigranten geoorloofd zijn

29 689, nr. 514

– de motie-Bruins Slot over onderzoek naar arbeidsmigranten als aparte categorie

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015

32 317, nr. 229

– de motie-Helder c.s. over openbreken van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voor een opt-out

32 317, nr. 230

– de motie-Helder c.s. over niet instemmen met de instelling van een Europees Openbaar Ministerie

32 317, nr. 231

– de motie-Helder c.s. over een onderzoek naar het percentage wetgeving vanuit de EU

32 317, nr. 232

– de motie-Van Nispen over stoppen met deelname aan onderhandelingen over een Europees Openbaar Ministerie

32 317, nr. 233

– de motie-Van Nispen over het van tafel krijgen van het voorstel voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht

Stemming

18. Stemming over: motie ingediend bij het Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme»

33 897, nr. 2

– de motie-Van Gerven c.s. over bevorderen van de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemming over de motie als behandeld te beschouwen en de initiatiefgroep hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over fraude in Nederland

17 050, nr. 468 (aangehouden)

– de motie-Berndsen-Jansen over het aanstellen van een fraudecommissaris

17 050, nr. 469

– de motie-Berndsen-Jansen/Gesthuizen over fraude aanmerken als high-impact crime

17 050, nr. 470

– de motie-Berndsen-Jansen c.s. over een jaarlijkse nationale frauderisicoanalyse

17 050, nr. 471 (aangehouden)

– de motie-Oskam/Gesthuizen over de digitale uitwisseling van (bank)gegevens

17 050, nr. 472

– de motie-Bontes over het drastisch verhogen van de pakkans voor fraude

20. Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013 door de Minister van Financiën en de president van de Algemene Rekenkamer

32 013, nr. 35

21. Debat over de kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. VAO Accountancy (AO d.d. 14/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 383, nr. 217

23. VSO Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 20/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO VAR-verklaringen voor zzp’ers (AO d.d. 13/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 289, nrs. 175/189

26. VSO Monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 127, nr. 171

27. VSO Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis-en herstelwet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Wildbeheer (AO d.d. 14/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 625, nr. 190

29. VSO Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 834

30. Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

32 476

31. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 923

32. Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard

33 856

33. Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant

33 758, nrs. 27 t/m 30

34. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat 2013 (28 mei)

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 10/04)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04),

– VAO Pensioenonderwerpen (toekomstgerelateerde onderwerpen) (AO d.d. 16/04)

– VSO Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden (25 764, nr. 76)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 27/03)

33 615 (Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123))

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

33 846 (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 883 (Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13)

33 168 (Wijziging van de Wet cliëntenrechtenzorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 863 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014))

33 837 (Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001))

3, 4 en 5 juni (week 23)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15/04)

– VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen (29 984, nr. 470)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld, zie 33 168))

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

10, 11 en 12 juni (week 24)

33 838 (Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014–2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

17, 18 en 19 juni (week 25)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

24, 25 en 26 juni (week 26)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

1, 2 en 3 juli (week 27)

Nog te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s) (Kamer wacht op bestuurlijke visie van het kabinet)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

3. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

4. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris+ Minister VWS)

5. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

6. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

7. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

9. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

10. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

11. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

12. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

13. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

14. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

15. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

16. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

17. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

18. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom (Ulenbelt) (Minister SZW en Minister EZ)

20. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

22. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

23. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (Minister VWS)

24. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ)

2. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

5. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

6. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

12. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

14. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

15. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (Minister BuZa en Minister Financiën)

18. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

21. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

23. Dertigledendebat over de versobering van pensioenen (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

25. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

28. Dertigledendebat over de suïcide van een bewoner van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

29. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

30. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

31. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 19 mei 2014 van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging (33 742)

Maandag 16 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 23 juni 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veterenanennota

Maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad «Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief» (33 400-VIII, nr. 164)

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015