33 936 Democratische legitimiteit

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2014

De vaste commissie voor Europese Zaken heeft in zijn procedurevergadering van heden besloten het rapport «Voorop in Europa – over de rol van de Tweede Kamer en nationale parlementen in de Europese Unie» (Kamerstuk 33 936, nr. 2) ter besluitvorming aan de Kamer voor te leggen.

Dit rapport is het eindproduct van het rapporteurschap Democratische Legitimiteit, waartoe de Kamer op 3 december 2013 (Handelingen II 2013/14, nr. 31, item 18) besloot. Het doel van dit project was om te komen tot een breed gedragen standpunt van de Tweede Kamer over een aantal actuele vragen over de rol van parlementen in de EU, ook voor de eigen positiebepaling en inbreng in de Europese discussie. De bevindingen van de rapporteur, het lid Leegte, zijn neergelegd in dit rapport. Het bespreekt de kansen voor versterkte invloed van de Tweede Kamer op het Europese wetgevingsproces, zoals dat zich dagelijks in Den Haag en Brussel afspeelt. Behalve naar de eigen werkwijze van de Tweede Kamer wordt er ook gekeken naar de samenwerking met de andere 40 Kamers van nationale parlementen en het Europees Parlement.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u om met de in dit rapport gedane aanbevelingen in te stemmen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops

Naar boven