Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 87

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 87 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van State in zijn jaarverslag over 2018 oproept tot bezinning op het wetgevingsproces, en stelt dat de wet alleen van duurzame betekenis blijft voor het vertrouwen in de democratische rechtsstaat indien het wetgevingsproces en de inhoudelijke normering op elkaar aansluiten;

overwegende dat er zwaarwegende aanleiding is om vraagtekens te stellen bij het wetgevingsproces voorafgaand aan de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer;

verzoekt het presidium, voorbereidingen te treffen voor een kort, feitelijk onderzoek naar het proces voorafgaand aan de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer, in het bijzonder ten aanzien van de gemeente Haren, in het licht van de toen geldende spelregels,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol