Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 16

16 Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019,

te weten:

 • -de motie-Beertema/De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (35000-VIII, nr. 32);

 • -de motie-Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (35000-VIII, nr. 33);

 • -de motie-Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie (35000-VIII, nr. 34);

 • -de motie-Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal (35000-VIII, nr. 35);

 • -de motie-Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (35000-VIII, nr. 36);

 • -de motie-Beertema/De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs (35000-VIII, nr. 37);

 • -de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen (35000-VIII, nr. 39);

 • -de motie-Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (35000-VIII, nr. 40);

 • -de motie-Tielen over een onderwijsprijs voor academici (35000-VIII, nr. 41);

 • -de motie-Özdil over titulatuur voor mbo-studenten (35000-VIII, nr. 43);

 • -de motie-Özdil/Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen (35000-VIII, nr. 44);

 • -de motie-Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf (35000-VIII, nr. 45);

 • -de motie-Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden (35000-VIII, nr. 46);

 • -de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs (35000-VIII, nr. 48);

 • -de motie-Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord (35000-VIII, nr. 49);

 • -de motie-Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift (35000-VIII, nr. 50);

 • -de motie-Rog over ondersteunen van het RespectPact (35000-VIII, nr. 52);

 • -de motie-Van der Molen/Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (35000-VIII, nr. 54);

 • -de motie-Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers (35000-VIII, nr. 55);

 • -de motie-Van der Molen/Futselaar over de term "studievoorschot" (35000-VIII, nr. 56);

 • -de motie-Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota (35000-VIII, nr. 57);

 • -de motie-Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht (35000-VIII, nr. 58);

 • -de motie-Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste (35000-VIII, nr. 59);

 • -de motie-Futselaar/Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn (35000-VIII, nr. 60);

 • -de motie-Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen (35000-VIII, nr. 61);

 • -de motie-Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies (35000-VIII, nr. 62);

 • -de motie-Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening (35000-VIII, nr. 63);

 • -de motie-Kwint/Westerveld over het terugdringen van private bijdragen aan het onderwijs (35000-VIII, nr. 64);

 • -de motie-Kwint/Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (35000-VIII, nr. 65);

 • -de motie-Kwint/Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen (35000-VIII, nr. 66);

 • -de motie-Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool (35000-VIII, nr. 67);

 • -de motie-Van Meenen/Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten (35000-VIII, nr. 68);

 • -de motie-Van Meenen/Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab (35000-VIII, nr. 69);

 • -de motie-Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (35000-VIII, nr. 70);

 • -de motie-Van den Hul/Westerveld over dekking voor het waarderen van vso-leraren volgens de cao voortgezet onderwijs (35000-VIII, nr. 72);

 • -de motie-Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen (35000-VIII, nr. 73);

 • -de motie-Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen (35000-VIII, nr. 74);

 • -de motie-Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten (35000-VIII, nr. 75);

 • -de motie-Van Raan over versnellen van de eiwittransitie (35000-VIII, nr. 76);

 • -de motie-Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding (35000-VIII, nr. 77);

 • -de motie-Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (35000-VIII, nr. 78);

 • -de motie-Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (35000-VIII, nr. 79);

 • -de motie-Kuzu/Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond (35000-VIII, nr. 80);

 • -de motie-Kuzu/Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid (35000-VIII, nr. 81);

 • -de motie-Kuzu/Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen (35000-VIII, nr. 82);

 • -de motie-Kuzu/Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf (35000-VIII, nr. 83).

(Zie vergadering van 1 november 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor zijn motie (35000-VIII, nr. 78) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Beertema/De Graaf (35000-VIII, nr. 32) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is;

overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat;

constaterende dat de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: "De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten.";

constaterende dat door heel Nederland moskeebezoeken nog altijd op het lesprogramma staan;

constaterende dat deze bezoeken in het hele land veel ophef veroorzaken bij ouders;

verzoekt de regering een einde te maken aan schoolbezoeken aan moskeeën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84, was nr. 32 (35000-VIII).

De voorzitter:

De motie-Beertema (35000-VIII, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas een negatieve uitwerking heeft op het onderwijsleerproces;

constaterende dat leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de orde en het genereren van aandacht voor de lesinhoud;

verzoekt de regering om een verbod op mobiele telefoons in de klas in te stellen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85, was nr. 33 (35000-VIII).

De voorzitter:

De motie-Tielen c.s. (35000-VIII, nr. 40) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leerwerktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van (mbo-)studenten in de beroepspraktijk;

overwegende dat de subsidieregeling praktijkleren werkgevers stimuleert leer-werkplekken aan te bieden en studenten de kans biedt relevante praktijkervaring op te doen;

constaterende dat er tot 2023 budget voor de subsidieregeling praktijkleren is gereserveerd op de OCW-begroting maar dat leerbedrijven nog in onzekerheid zitten of de subsidieregeling na 2019 wordt verlengd en zij hierdoor mogelijk terughoudend zijn in het aanbieden van leer-werktrajecten;

verzoekt de regering voor het einde van 2018 de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 68, was nr. 40 (35000-VIII).

De voorzitter:

De motie-Futselaar (35000-VIII, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat studentenhuisvesting, specifiek de huisvesting van meer kwetsbare internationale studenten, een hardnekkig en groeiend probleem is in een aantal steden;

constaterende dat ondanks bovengenoemde problematiek de internationale studentenaantallen in deze steden blijven stijgen en er ook geen enkele aanleiding is aan te nemen dat de betrokken onderwijsinstellingen hun buitenlandse werving hebben verminderd;

van mening dat het onjuist is internationale studenten te werven zonder hiervoor enige verantwoordelijkheid te willen nemen;

van mening dat onderwijsinstellingen niet zelf investeerders in huisvesting hoeven te worden, maar voor een wettelijke verplichting rond huisvesting afspraken met partners of investeerders kunnen maken;

verzoekt de regering te komen met een voorstel voor een wettelijke huisvestingsplicht voor universiteiten en hogescholen met betrekking tot buitenlandse studenten (zonder dit ten koste te laten gaan van de huisvesting voor Nederlandse studenten), bijvoorbeeld door middel van een minimumpercentage aan door de instelling gegarandeerde huisvesting ten opzichte van het aantal buitenlandse studenten per collegejaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78, was nr. 58 (35000-VIII).

De voorzitter:

De motie-Kuzu/Azarkan (35000-VIII, nr. 82) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • -onderadvisering van leerlingen met een migrantenachtergrond een bekend en veelvoorkomend fenomeen is;

 • -als het over leerlingen met een migrantenachtergrond gaat, soms de zorg valt te beluisteren dat de adviezen van deze groep lager liggen dan het competentieniveau zou doen verwachten en achterblijft bij adviezen van leerlingen zonder migratieachtergrond met een vergelijkbaar prestatieniveau;

 • -schoolbesturen aan hebben gegeven dat er sprake is van goede bedoelingen bij advisering maar dat vooroordelen soms kunnen zorgen voor een onwenselijk resultaat;

overwegende dat:

 • -de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke schakel is in de schoolloopbaan en het advies van de basisschool daarbij een belangrijke rol speelt;

 • -goede bedoelingen vermengd met vooroordelen over leerlingen met een migrantenachtergrond een rol kunnen spelen bij onderadvisering;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 88, was nr. 82 (35000-VIII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Mijn stemverklaring gaat over de motie op stuk nr. 68 van het CDA en D66. We lazen vorige week in de media dat D66 en het CDA toch extra geld willen voor basisschoolleraren. Dat geld zou uit een speciale pot komen van 263 miljoen. Dat is natuurlijk goed nieuws, want de gevolgen van het lerarentekort zijn overal zichtbaar. Groepen van 40 zijn geen uitzondering en schoolklassen worden ook naar huis gestuurd. Dus vol verwachting keken wij uit naar het concrete amendement van de coalitiepartijen dat zou komen. Maar dat kwam er niet. Wel kwam er een motie. Die motie vraagt niet om een salarisverhoging, maar om onderzoek of geld dat al op de onderwijsbegroting staat eventueel na 2020 kan worden besteed aan salarissen. Een onderzoek naar eventueel extra geld voor leraren kan geen kwaad. Daarom stemt de GroenLinksfractie voor de motie. Maar we willen wel benadrukken dat hiermee geen extra geld vrijkomt voor leraren. We willen de coalitiepartijen het volgende advies meegeven: als jullie wel willen dat er extra geld aan onderwijs wordt besteed, dan liggen er genoeg voorstellen van de oppositiepartijen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Westerveld. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. De stemverklaring van DENK gaat over de motie op stuk nr. 79 van de heer Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen. DENK beoordeelt moties niet alleen op basis van de inhoud, maar ook altijd op basis van de intentie. Hoewel DENK een voorstander is van het standpunt dat ouders het recht moeten hebben om hun kind niet verplicht te laten deelnemen aan welke religieuze handeling dan ook, kan DENK de voorliggende motie van de SGP niet steunen, omdat de vertrekroute van de motie is gebaseerd op wantrouwen en angst jegens de islam. Ik citeer de volgende zin. "Een bezoek aan religieuze gebouwen kan heel mooi en nuttig zijn, maar het knielen voor Allah gaat ons een stap te ver.", aldus eerste indiener Bisschop. Daarmee komt de islamofobe aap uit de mouw ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, nee.

De heer Kuzu (DENK):

DENK zal een motie die voortkomt uit islamofobie nooit steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kuzu. Dan gaan we nu stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beertema/De Graaf (35000-VIII, nr. 84, was nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beertema (35000-VIII, nr. 85, was nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (35000-VIII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (35000-VIII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema c.s. (35000-VIII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Beertema.

De heer Beertema (PVV):

Voorzitter. Nu die ene motie van mij wel is aangenomen, wil ik ook graag een brief van de minister over hoe zij die motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Beertema/De Graaf (35000-VIII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tielen (35000-VIII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Tielen c.s. (35000-VIII, nr. 68, was nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tielen (35000-VIII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Özdil (35000-VIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Özdil/Westerveld (35000-VIII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Özdil c.s. (35000-VIII, nr. 45).

Vóór stemmen de leden: Renkema, Van Rooijen, De Roon, Smeulders, Snels, Van der Staaij, Stoffer, Teunissen, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Wilders, Van Aalst, Agema, Akerboom, Alkaya, Arib, Asscher, Azarkan, Baudet, Beckerman, Beertema, Bisschop, Martin Bosma, Van Brenk, Bromet, Buitenweg, Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Diks, Ellemeet, Fritsma, Futselaar, Van Gerven, De Graaf, Graus, Helder, Hiddema, Hijink, Van den Hul, De Jong, Karabulut, Van Kent, Kerstens, Klaver, Kops, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Moorlag, Edgar Mulder, Nijboer, Van Nispen, Ouwehand, Öztürk, Özütok, Ploumen, Popken, Van Raak en Van Raan.

Tegen stemmen de leden: Rog, Ronnes, Arno Rutte, Schonis, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Sneller, Tellegen, Tielen, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Amhaouch, Azmani, Becker, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Diertens, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Van Haga, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hermans, Jetten, Koerhuis, Koopmans, Kuik, Laan-Geselschap, De Lange, Van der Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Paternotte, Peters en Raemakers.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 70 stemmen voor en 74 stemmen tegen is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35000-VIII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35000-VIII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35000-VIII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog (35000-VIII, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog (35000-VIII, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Tielen (35000-VIII, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen c.s. (35000-VIII, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Futselaar (35000-VIII, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

De stemmen staken, dus dan gaan we hoofdelijk stemmen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Futselaar (35000-VIII, nr. 56).

Vóór stemmen de leden: Madlener, Maeijer, Marijnissen, Markuszower, Von Martels, Van der Molen, Agnes Mulder, Edgar Mulder, Van Nispen, Omtzigt, Ouwehand, Öztürk, Peters, Popken, Van Raak, Van Raan, Rog, Ronnes, Van Rooijen, De Roon, Segers, Slootweg, Van der Staaij, Stoffer, Teunissen, Voordewind, Wassenberg, Van Weerdenburg, Wilders, Van Aalst, Agema, Akerboom, Alkaya, Amhaouch, Azarkan, Baudet, Beckerman, Beertema, Van den Berg, Bisschop, Martin Bosma, Van Brenk, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dik-Faber, Fritsma, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gerven, Geurts, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Hiddema, Hijink, De Jong, Karabulut, Van Kent, Kops, Krol, Kuik, Kuzu, Kwint, Laçin en Leijten.

Tegen stemmen de leden: Lodders, Van Meenen, Middendorp, Moorlag, Anne Mulder, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Oosten, Özütok, Paternotte, Ploumen, Raemakers, Renkema, Arno Rutte, Schonis, Sienot, Sjoerdsma, Smeulders, Sneller, Snels, Tellegen, Tielen, Veldman, Verhoeven, Aukje de Vries, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Arib, Asscher, Azmani, Becker, Belhaj, Bergkamp, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bromet, Buitenweg, Diertens, Gijs van Dijk, Dijkhoff, Remco Dijkstra, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Van Gent, De Groot, Groothuizen, Van Haga, Rudmer Heerema, Hermans, Van den Hul, Jetten, Kerstens, Klaver, Koerhuis, Koopmans, Kröger, Kuiken, Laan-Geselschap, De Lange, Van der Lee en Van der Linde.

De voorzitter:

Ik constateer dat 72 leden voor deze motie hebben gestemd en 72 leden ertegen, zodat de stemmen staken.

Ook bij deze hoofdelijke stemming staken de stemmen, dus wij doen de stemming opnieuw, maar dan op een ander moment, niet vandaag.

We gaan verder.

In stemming komt de motie-Futselaar (35000-VIII, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Futselaar (35000-VIII, nr. 78, was nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (35000-VIII, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar/Özdil (35000-VIII, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (35000-VIII, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (35000-VIII, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (35000-VIII, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (35000-VIII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (35000-VIII, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (35000-VIII, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint c.s. (35000-VIII, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Rog (35000-VIII, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Van der Molen (35000-VIII, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (35000-VIII, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Westerveld (35000-VIII, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35000-VIII, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (35000-VIII, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (35000-VIII, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35000-VIII, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35000-VIII, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (35000-VIII, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Azarkan (35000-VIII, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Azarkan (35000-VIII, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuzu/Azarkan (35000-VIII, nr. 88, was nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu/Azarkan (35000-VIII, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.