Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 15

15 Stemmingen moties Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Van den Hul c.s. over brede scholengemeenschappen (31289, nr. 378);

  • -de motie-Kwint/Van den Hul over scholen in krimpgebieden (31289, nr. 379);

  • -de motie-Westerveld c.s. over de rol van scholen bij de leefbaarheid van het platteland (31289, nr. 380);

  • -de motie-Westerveld c.s. over een krimpcheck (31289, nr. 381);

  • -de motie-Westerveld/Van den Hul over gedwongen ontslag van leraren zo veel mogelijk tegengaan (31289, nr. 382);

  • -de motie-Rog c.s. over negatieve herverdeeleffecten voor kleine brede scholengemeenschappen (31289, nr. 383);

  • -de motie-Bruins/Rog over spreiding van de technische vmbo-profielen monitoren (31289, nr. 384).

(Zie vergadering van 1 november 2018.)

De voorzitter:

De motie-Rog c.s. (31289, nr. 383) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs leiden tot forse herverdeeleffecten, waarbij 10% van de scholen er meer dan 3% op achteruitgaat en er sprake is van een nettoherverdeeleffect van (kleine) brede scholengemeenschappen naar categorale scholen en de bekostiging van scholen in krimpregio's relatief meer daalt dan die in groeiregio's;

constaterende dat de VO-raad waarschuwt voor onbedoelde categorisering en de kwetsbaarheid van (kleine) brede scholengemeenschappen, maar deze variabelen niet zijn meegenomen in het nieuwe model van bekostiging;

verzoekt de regering om samen met de VO-raad een adequate oplossing te zoeken voor de negatieve herverdeeleffecten van (kleine) brede scholengemeenschappen (met unilocaties) in het vereenvoudigde bekostigingsmodel, en daarbij rekening te houden met de specifieke problematiek van krimpregio's, en de Kamer hierover voor de zomer van 2019 in een integraal wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de bekostiging te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 385, was nr. 383 (31289).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (31289, nr. 378).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Van den Hul (31289, nr. 379).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31289, nr. 380).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31289, nr. 381).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (31289, nr. 382).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog c.s. (31289, nr. 385, was nr. 383).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Rog (31289, nr. 384).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.