Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 19

19 Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019,

te weten:

 • -de motie-Madlener over een compensatieregeling voor door de fipronilcrisis getroffen pluimveehouders (35000-XIV, nr. 14);

 • -de motie-Madlener over een vrijstelling voor boeren die voldoen aan de derogatienormen (35000-XIV, nr. 15);

 • -de motie-Madlener over een versoepeling van de regels voor transport en export van mest (35000-XIV, nr. 16);

 • -de motie-Graus/Wassenberg over de Transitie Proefdiervrije Innovatie (35000-XIV, nr. 17);

 • -de motie-Graus/Wassenberg over het verbod op dierenmishandeling terugplaatsen in het Wetboek van Strafrecht (35000-XIV, nr. 18);

 • -de motie-Graus/Wassenberg over het niet door deurwaarders in beslag nemen van dieren (35000-XIV, nr. 19);

 • -de motie-Graus over het vastleggen van rechten van dieren in wetgeving (35000-XIV, nr. 20);

 • -de motie-Graus over het Dierenwelzijnsteam onderbrengen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (35000-XIV, nr. 21);

 • -de motie-Graus over het voorkomen van stalbranden (35000-XIV, nr. 22);

 • -de motie-Lodders/Geurts over een prikkel voor de NVWA om de kosten laag te houden (35000-XIV, nr. 24);

 • -de motie-Weverling c.s. over slimme oplossingen voor meer groen in steden (35000-XIV, nr. 25);

 • -de motie-Weverling c.s. over jaarlijks rapporteren over de voortgang van innovatieve projecten (35000-XIV, nr. 27);

 • -de motie-Bromet/Moorlag over een heffing op stikstofkunstmest (35000-XIV, nr. 28);

 • -de motie-Bromet/De Groot over de plannen van de melkveehouders op Schiermonnikoog (35000-XIV, nr. 30);

 • -de motie-Geurts c.s. over een uitvoeringsagenda voor verbetering van bodembeheer en plantgezondheid (35000-XIV, nr. 31);

 • -de motie-Geurts c.s. over voorstellen voor natuurinclusieve steden (35000-XIV, nr. 32);

 • -de motie-Futselaar/Moorlag over een landelijk dekkende stop op nieuwe geitenstallen (35000-XIV, nr. 33);

 • -de motie-Futselaar/Moorlag over heldere doelstellingen voor de regiodeals (35000-XIV, nr. 34);

 • -de motie-De Groot over een krachtige regie over de transitie naar kringlooplandbouw (35000-XIV, nr. 35);

 • -de motie-De Groot c.s. over een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau (35000-XIV, nr. 36);

 • -de motie-De Groot over budget voor natuurverbetering in de Waddenzee (35000-XIV, nr. 37);

 • -de motie-Moorlag/Bromet over een langjarig plan voor de omslag naar kringlooplandbouw (35000-XIV, nr. 38);

 • -de motie-Moorlag c.s. over het terugdringen van voedselverspilling (35000-XIV, nr. 39);

 • -de motie-Moorlag/Bromet over actiever werk maken van een zachte sanering (35000-XIV, nr. 40);

 • -de motie-Dik-Faber/Geurts over regioproducten in het winkelschap (35000-XIV, nr. 41);

 • -de motie-Dik-Faber over een Platform Multifunctionele Landbouw (35000-XIV, nr. 42);

 • -de motie-Ouwehand over fosfaatrechten die vrijkomen bij de krimp van de melkveestapel op Schiermonnikoog (35000-XIV, nr. 45);

 • -de motie-Ouwehand over de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie (35000-XIV, nr. 46);

 • -de motie-Wassenberg/Graus over wettelijke regels om de gezondheid van honden te verbeteren (35000-XIV, nr. 50);

 • -de motie-Wassenberg/Graus over het tegengaan van fokken op extreme uiterlijke kenmerken (35000-XIV, nr. 51);

 • -de motie-Wassenberg over een verbod op de onlinehandel in dieren (35000-XIV, nr. 52);

 • -de motie-Wassenberg/Graus over openbaarheid over de overheidsfinanciering van proefdieronderzoek (35000-XIV, nr. 53);

 • -de motie-Wassenberg/Graus over maatregelen tegen zenuwgassen niet meer testen op proefdieren (35000-XIV, nr. 54);

 • -de motie-Wassenberg over het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport Welzijn van vissen (35000-XIV, nr. 56);

 • -de motie-Wassenberg over het bedwelmen van vissen voor de slacht (35000-XIV, nr. 57);

 • -de motie-Bromet over een Haaienactieplan voor Caribisch Nederland (35000-XIV, nr. 29).

(Zie vergadering van 1 november 2018.)

De voorzitter:

De motie-Bromet/Moorlag (35000-XIV, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gewenst is om de nutriëntenkringlopen binnen de landbouw te sluiten;

constaterende dat vanuit biodiversiteits-, klimaat- en waterkwaliteitsoogpunt efficiënter omgegaan moet worden met grondstoffen;

constaterende dat een groot deel van de dierlijke mest naar het buitenland wordt geëxporteerd of in Nederland wordt verbrand;

constaterende dat het mogelijk is om het gebruik van kunstmest (en daarmee de uitstoot van broeikasgassen) verder te verminderen door het gebruik van meststoffen gebaseerd op dierlijke mest;

verzoekt de regering het gebruik van (meststoffen gebaseerd op) dierlijke mest te stimuleren door een heffing op stikstofkunstmest als optie mee te nemen in het traject om het mestbeleid binnen kringlooplandbouw vorm te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 58, was nr. 28 (35000-XIV).

De voorzitter:

De motie-De Groot c.s. (35000-XIV, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Groot, Geurts, Lodders en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59, was nr. 36 (35000-XIV).

De voorzitter:

De motie-De Groot (35000-XIV, nr. 37) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee nog steeds extra aandacht verdient op het gebied van natuurverbetering en transities naar een duurzaam (economisch) medegebruik en het maatschappelijk belang dat daarmee samenhangt;

overwegende dat het ministerie van LNV in 2008 een Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee heeft gesloten;

overwegende dat gezamenlijke opdrachtgevers van het Programma naar een Rijke Waddenzee, uitvloeisel van het convenant, een compact nieuw programmaplan hebben opgesteld voor de periode 2019-2022, waarvan de financiering nog niet rond is;

overwegende dat de regering de ambitie heeft om tot 2050 maatregelen te treffen die nodig zijn om te komen tot toekomstbestendige grote wateren met hoogwaardige natuur;

overwegende dat de regering, blijkens het regeerakkoord, goed visbeheer in de Waddenzee belangrijk vindt en extra gelden voor natuur en water beschikbaar heeft gesteld;

overwegende dat het Actieplan Broedvogels Waddenzee en Swimways Waddenzee de concrete uitwerking zijn van trilaterale afspraken voor de Nederlandse Waddenzee;

verzoekt de regering met andere partijen betrokken bij de Wadden te onderzoeken hoe het benodigde budget kan worden vrijgemaakt binnen de bestaande kaders voor het onverkort uitvoeren van het ontwikkelde programmaplan "Programma naar een Rijke Waddenzee 2019-2022: Wad Veerkrachtig" en hierover aan de Kamer te rapporteren voor de Voorjaarsnota, evenals over de benodigde cofinanciering voor de uitvoering van de additionele maatregelen uit het Actieplan Broedvogels Waddenzee en Swimways Waddenzee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 60, was nr. 37 (35000-XIV).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Madlener (35000-XIV, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (35000-XIV, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (35000-XIV, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Wassenberg (35000-XIV, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Wassenberg (35000-XIV, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus/Wassenberg (35000-XIV, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (35000-XIV, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (35000-XIV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (35000-XIV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lodders/Geurts (35000-XIV, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (35000-XIV, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling c.s. (35000-XIV, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bromet/Moorlag (35000-XIV, nr. 58, was nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bromet/De Groot (35000-XIV, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (35000-XIV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (35000-XIV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Futselaar/Moorlag (35000-XIV, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar/Moorlag (35000-XIV, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Groot (35000-XIV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Groot c.s. (35000-XIV, nr. 59, was nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Groot (35000-XIV, nr. 60, was nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Bromet (35000-XIV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag c.s. (35000-XIV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Bromet (35000-XIV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Geurts (35000-XIV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (35000-XIV, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35000-XIV, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35000-XIV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Graus (35000-XIV, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Graus (35000-XIV, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Wij wensen geacht te worden voor de motie op stuk nr. 46 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Dan zal deze opmerking in de Handelingen worden opgenomen.

Mevrouw Agema (PVV):

Op stuk nr. 49, sorry.

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 49 is aangehouden; daar hebben we volgens mij niet over gestemd, mevrouw Agema. Wat nu, mevrouw Agema?

In stemming komt de motie-Wassenberg (35000-XIV, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Graus (35000-XIV, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg/Graus (35000-XIV, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35000-XIV, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35000-XIV, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.