Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 30

30 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) - 35065

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 oktober 2018

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Stand van zaken oorlogsgetroffenen en herinnering WOII - 20454-134

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gezamenlijk statement over het ESM van 10 EU-landen - 21501-07-1552

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-276

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen - 25763-30

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport "Toezicht arbeid werknemer op, aan of rondom zeeschepen" - 25883-338

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 05 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie inzake het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen - 26643-578

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brochure integriteit - 28844-158

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op Onderzoekscommissie WODC-I - 28844-159

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over het bericht "Staat wil deal met Volkert van der Graaf" - 29279-464

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenbericht rapportage modificatie Stint en proces-verbaal kinderdagverblijf - 29398-617

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Effect van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over toegangsregulering post - 29502-170

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 oktober 2018, over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport - 29544-845

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW - 29544-846

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel Kamerbrief problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering - 29614-105

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Arbeidsvoorwaardenakkoord politie 2018-2020 - 29628-817

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Roadmap safety improvement Schiphol - 29665-347

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang van het dronebeleid - 30806-48

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen - 31016-134

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 november 2018, over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was - 31016-135

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 november 2018, over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was - 31016-136

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

22ste halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-438

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Daimler in Europa ruim 700.000 dieselauto's terug moet roepen vanwege sjoemelsoftware - 31209-218

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolgonderzoek TNO naar verhoogde NOx-uitstoot oudere benzineauto's en reactie 'Duitse dieselakkoord' - 31209-219

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenrapportage rentederivaten Autoriteit Financiële Markten (AFM) - 31311-210

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting omvorming 13de Gemechaniseerde Brigade - 31516-25

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 26 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

WODC- rapport "'Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor" (eerste editie) - 31753-154

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen - 31765-348

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Audit Nationale Monumentenorganisatie - 32156-97

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

AOW-leeftijd in 2024 - 32163-47

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een nadere duiding en oordeel over de aangehouden gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid - 32239-7

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel onderzoek ADR in het kader van de basisrapportage van het grote project PHS - 32404-89

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2018 - 32545-84

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Additionele bijdragen uit noodhulpmiddelen 2018 - 32605-216

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Betrokkenheid Saudi-Arabië bij moord op journalist Jamal Khashoggi - 32735-212

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over de jaarstukken van politieke partijen over 2017 - 32752-52

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord - 32813-245

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief van de Nationale ombudsman m.b.t. afronding van de verkenning naar digitale berichten aan overledenen - 26643-577

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Leennormen 2019 - 32847-438

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies gezondheidsraad "Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie" - 32852-75

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over pakkans en ophelderingspercentage - 33173-13

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behoud Bangladesh Akkoord - 33625-274

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit forensische zorg - 33628-39

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 05 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Monitor Brede Welvaart en de Verkenning Brede Welvaart, thema Circulaire economie, gedrag en beleid - 34298-26

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek van de Inspectie SZW: "Aan het werk, voor hoelang. Onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk" - 34352-135

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Storting tweede tranche ten behoeve van het trustfonds voor de wederopbouw Sint Maarten - 34773-15

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie inzake de inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2018 - 34919-27

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 26 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitgifte groene obligaties - 35000-IX-8

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-V-10

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-X-18

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 26 oktober 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het militair tuchtrecht nader bezien in verhouding tot het medisch tuchtrecht - 35000-X-19

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Homogene Groep Internationale samenwerking 2019 (HGIS-nota 2019) - 35001-3

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019, de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, uitvoeringstoetsen en ramingstoelichtingen - 35026-21

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 02 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Totstandkoming van en de maatregelen in het implementatiewetsvoorstel ATAD1 - 35030-9

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 september 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift van het antwoord op een brief die de brancheverenigingen Veras, VVTB, Voam/VKBA en Fenelab over het asbeststelsel - 2018Z19329

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 29 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning voor het voorgenomen werkbezoek van een delegatie aan Polen op een nader te bepalen datum in 2019 - 2018Z19332

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over verantwoording afleggen en compensatie voor alle gedupeerden van chroom-6 - 2018Z19502

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 30 oktober 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders - 2018Z19663

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 01 november 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-Voorstellen: Migratievoorstellen 2018 COM (2018) 631, 633 en 634 - 35048-3

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F. van Oosten (VVD) - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG COM (2018) 639 - 35066-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, F. van Oosten (VVD) - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Voortgangsbrief TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) - 29924-172

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 05 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk door een delegatie van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 7 en 8 oktober 2018 - 35067-1

Tweede Kamerlid, R.R. van Aalst (PVV) - 01 november 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

- Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (35065).