Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 25

25 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 21501-32-1114; 34952-21; 34952-20; 34762-18; 34348-74; 34298-9; 33529-395; 33529-364; 31936-343, 31239-266; 34775-XIII-145; 33037-264; 32336-77; 32336-76; 32336-75; 30175-303; 34775-XIII-109; 32793-303; 34952-22.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen Veiligheidsunie, met als eerste spreker de heer Van Nispen namens de SP;

  • -het VAO Regeldruk, met als eerste spreker de heer Wörsdörfer namens de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Nijboer namens de PvdA.

De heer Nijboer (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Het is de tiende keer dat ik de Kamer het verzoek doe om een heropening van de Algemene Financiële Beschouwingen, want ik vind dat er een debat met de Kamer over gevoerd moet worden als je 1,9 miljard op de begroting wijzigt, zeker als de volledige minderheid van de Kamer, 74 zetels, daarom verzoekt. Ik heb ook verzocht om de minister van Financiën gisteren bij de behandeling van het Belastingplan aanwezig te hebben. Die wilde niet komen. Ook dat is geblokkeerd. Dus ik doe een ultieme poging, een ultiem verzoek, vandaag om de Algemene Financiële Beschouwingen te heropenen.

Mevrouw Leijten (SP):

Er is gisteren, in een eerste gedeelte van de bespreking van het Belastingplan, ruiterlijk toegegeven door de coalitiepartijen dat begrotingsregels politieke afspraken zijn, dat de kleinst mogelijke meerderheid vond dat zij over die 1,9 miljard ging en dat zij het debat met het hele parlement daarover uit de weg ging.

De voorzitter:

U steunt het verzoek.

Mevrouw Leijten (SP):

Dat is een debat waard met de minister van Financiën. Dan is heropening de beste weg.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Leijten.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Geen steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun voor het verzoek. Ik sluit mij ook aan bij de woorden van mevrouw Leijten.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De heer Slootweg (CDA):

Geen steun, maar ik zou wel graag een keer over de moties willen stemmen. Zou dat kunnen?

De heer Sneller (D66):

Geen steun.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Er wordt een beetje de indruk gewekt dat er helemaal niet over gedebatteerd wordt. Wij hebben hier uitgebreid over gedebatteerd. Daar kan ook bij het Belastingplan over gesproken worden, dus geen steun. Wat ons betreft wel steun voor het overgaan tot het stemmen over de moties.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Jammer dat de coalitie niet wil debatteren, maar van onze kant steun.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Het wordt steeds doller! Nou wil de coalitie ook nog doordrukken dat we stemmen over moties over een begroting die heel anders was dan de begroting die we als Kamer hebben behandeld. En mevrouw De Vries zegt nu: u kunt ook bij het Belastingplan wel voorstellen doen om te investeren in onderwijs, in zorg en weet ik wat niet.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

De heer Nijboer (PvdA):

De staatssecretaris van Financiën gaat toch niet over de uitgaven aan leraren, over werktijdverkorting, over andere plannen?

De voorzitter:

Meneer Nijboer, helder.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat is toch ongehoord, voorzitter?

De voorzitter:

U heeft uw punt gemaakt, maar ...

De heer Nijboer (PvdA):

Ja, al tien keer.

De voorzitter:

Dat klopt, maar u heeft geen meerderheid.

De heer Nijboer (PvdA):

Maar ik wil wel graag weten of we dan ook worden gedwongen om te stemmen over moties.

De voorzitter:

Dat gaan wij bij de stemmingen doen. Dat is een ander voorstel.

De heer Nijboer (PvdA):

Dat werd net gedaan. Daar reageer ik op.

De voorzitter:

Nee, nee, nee. Nee, de heer Slootweg moet zich melden voor de regeling als hij een voorstel wil doen voor uitstel van de stemmingen. Dat kan niet tussendoor.

De heer Nijboer (PvdA):

Oké. Dus morgen staat de heer Slootweg hier om ook nog door te drukken dat we over moties moeten stemmen die zijn ingediend bij een onvolledige begroting? Dat is hoe de coalitie opereert, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan is dit punt hiermee afgehandeld.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De minister van Financiën heeft die moties beoordeeld. Die gingen over een andere begroting dan waar we over gaan stemmen. Ik heb vorige week aan u gevraagd hoe dat zit. Hoort er dan een nieuw oordeel te komen? Ik weet niet of uitgezocht is of daar reglementen over zijn, maar ik nodig de minister van Financiën anders van harte uit bij de behandeling van het Belastingplan volgende week. Dan kunnen we het daar nog over die moties hebben.

De voorzitter:

We gaan geen rondjes meer houden over hetzelfde onderwerp. U steunt mevrouw Leijten, zo te zien.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Bijna altijd, of eigenlijk altijd. Maar, voorzitter, ...

De voorzitter:

Oké. Dank u wel.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

... het motorblok zet ons nu voor het blok ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, nee, nee, nee.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, voorzitter, dat gebeurt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nijboer. U had toch nog een verzoek, meneer Nijboer? Dat trekt u in? Oké.

Dan ga ik naar de heer Van Gerven namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ik zou een debat willen aanvragen over de faillissementen van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen, en wel omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik zou daar morgen een plenair meerderheidsdebat over willen houden. Ik zou de regering ook willen verzoeken om geen onomkeerbare stappen te nemen inzake de ontwikkelingen bij zowel de IJsselmeerziekenhuizen als bij het Slotervaartziekenhuis, omdat de minister een aantal dingen heeft beloofd in de Kamer, waaronder een volwaardige doorstart inclusief verloskunde en spoedeisende hulp in Lelystad, en nu alweer terugtrekkende bewegingen maakt. Dat kan natuurlijk niet. Dus vandaar dit verzoek om morgen een plenair debat te houden.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. De minister bemoeit zich op verzoek van de Kamer persoonlijk met de onderhandelingen, dus wij zouden hem ook persoonlijk willen spreken voordat er een besluit valt. Dus steun voor het verzoek van de heer Van Gerven.

De voorzitter:

"Persoonlijk spreken", dat is dan ...?

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Met z'n honderdvijftigen, voorzitter. Steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Agema (PVV):

Daar schrik ik heel erg van, voorzitter. We hebben vorige week een heel pijnlijk debat gehad. Nu al blijkt dat de minister ons op drie punten verkeerd heeft geïnformeerd. Dat is ook heel pijnlijk. Er dreigen nu meer ziekenhuizen om te vallen. Er zijn zo veel ontwikkelingen gaande dat ik echt een beroep doe op de coalitie om dit te steunen, omdat dit echt om de ziekenhuiszorg van mensen gaat. Even bot de deur dichtgooien zoals de VVD hier doet, geen motie steunen, geen parlementair onderzoek steunen, wel filmpjes maken ...

De voorzitter:

Duidelijk, mevrouw Agema. U steunt het debat.

Mevrouw Agema (PVV):

... voor de bühne, en gewoon hier zeggen: geen steun. Ik schrik daarvan, voorzitter.

De voorzitter:

Al dat gepraat op de achtergrond is heel hinderlijk. Ik wil iedereen die niet aan de regeling van werkzaamheden meedoet, verzoeken om de gesprekken buiten de zaal voort te zetten, indien dat interessant is. Mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Wij willen de minister houden aan zijn toezegging, dus met spoedeisende hulp, met verloskunde. Die toezegging is gedaan. Het lijkt inderdaad alsof daarop wordt teruggekomen, dus wat ons betreft moet dat heel snel opgehelderd worden. We krijgen graag deze week duidelijkheid en een debat daarover. Wij steunen dat ook.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Tijdens het debat vorige week heb ik al aandacht gevraagd voor het ziekenhuis in Amstelveen. De minister heeft toegezegd dat hij dat zal meenemen in het totaaloverzicht. Op korte termijn verwacht ik in ieder geval een brief van de minister naar aanleiding van het debat van vorige week, dus op dit moment geen steun.

De heer Raemakers (D66):

We hebben vorige week inderdaad een aantal heel duidelijke opdrachten meegegeven aan de minister. Het lijkt me nu vooral van belang dat de minister snel daarmee aan de slag gaat, dus nu geen steun voor een nieuw plenair debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben vorige week inderdaad een uitgebreid debat gehad. Er zijn veel moties aangenomen. De minister moet nu aan het werk gaan. Ik heb geen behoefte nu aan een plenair debat.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Ik denk niet dat we ons het scenario van Amsterdam en Lelystad kunnen veroorloven. Ik vind dat we er ook als parlement alles aan moeten doen om de minister hierop te bevragen, dus steun voor dit verzoek.

Mevrouw Akerboom (PvdD):

Steun voor dit verzoek.

De voorzitter:

Meneer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. De minister zwalkt en de coalitie houdt de rijen gesloten om die minister te steunen. We komen daar natuurlijk niet doorheen. Mag ik daarom vragen om een brief, nog heden te verstrekken, waarin de minister zijn nieuwe kader, dat hij kennelijk al in zijn hoofd heeft, naar buiten brengt? Wil hij in die brief klip-en-klaar aangeven of hij in het geval van de IJsselmeerziekenhuizen de spoedeisende hulp en ook de klinische verloskunde open wil houden, ja of nee? Mag ik nog iets zeggen, voorzitter?

De voorzitter:

Dat is goed.

De heer Van Gerven (SP):

Ook met betrekking tot het Slotervaart zijn er geluiden dat de patiëntveiligheid niet op orde is. Ik krijg ook daar graag een nadere toelichting op. Ik zou de minister eigenlijk willen verzoeken of hij de poliklinieken van het Slotervaart wil openhouden zodat een doorstart ook daar mogelijk is.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Graag gedaan.

De voorzitter:

Mevrouw Agema?

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Ik weet niet of u nu een dertigledendebat afconcludeert maar zo ja, dan wil ik een beroep op u doen. U gaat over de agendering van dertigledendebatten. Ik doe een beroep op u als u ziet dat de hele oppositie hier een debatverzoek steunt, om het alsnog donderdagmorgen in te plannen. Alstublieft, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Krol. Ik pak gelijk de agenda erbij, want ik weet wat u gaat vragen.

De heer Krol (50PLUS):

Dat is heel fijn, voorzitter. Als ik meteen antwoord krijg van u, ben ik nog blijer.

De voorzitter:

Nou ...

De heer Krol (50PLUS):

Er staan nog drie VAO's op de agenda over wonen, namelijk over huuraangelegenheden, over de woonagenda en over woonaangelegenheden. Aanstaande maandag is het wetgevingsoverleg Wonen naar aanleiding van de begroting. Het is wenselijk als we voorafgaand daaraan onze moties kunnen indienen en een reactie van de minister daarop kunnen krijgen. Het verzoek is dan ook om de drie VAO's nog deze week, liefst donderdag, te agenderen.

De heer Koerhuis (VVD):

Sympathie en steun voor het voorstel. De VAO's staan al twee, drie, vier weken op de rol.

De voorzitter:

Dat zou kunnen, hoor. Maar dan doen we het echt midden in de nacht. Daarom zei ik ook: ik pak de agenda erbij. Dan weet u dat ook.

De heer Ronnes (CDA):

Als het echt noodzakelijk is, steun. Maar ik vraag wel om een praktische tijd.

De voorzitter:

Precies!

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter, steun. Ik weet dat het lastig is qua agenda, ook voor mij, maar ik snap wel het verzoek.

De voorzitter:

Is iemand hiertegen? Mij blijkt dat dit niet het geval is. Dan gaan we het gewoon ergens midden in de nacht plannen, inclusief stemmingen.

De heer Krol (50PLUS):

Dank u, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Krol.

Dan gaan we naar de heer Fritsma namens de PVV.

De heer Fritsma (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Steeds meer landen keren zich af van het VN-migratiepact. Alleen al de afgelopen dagen zijn bijvoorbeeld Kroatië, Tsjechië en Slovenië daarbij gekomen. Het is echt nodig om met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een apart plenair debat te voeren over het migratiepact, want Nederland mag niet overblijven bij de naïeve landen die wel blind willen tekenen voor nog meer massa-immigratie.

De heer Baudet (FvD):

Steun.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. De heer Baudet heeft dit debat vorige week drie keer aangevraagd. Wat is nou de toegevoegde waarde ervan om dit debat nog een keer aan te vragen? Dat begrijp ik niet helemaal.

De heer Fritsma (PVV):

Nou, voorzitter, ...

De voorzitter:

Heel kort.

De heer Fritsma (PVV):

Ik ben blij met die vraag.

De voorzitter:

Dat dacht ik al.

De heer Fritsma (PVV):

De zaak staat ook niet stil. Er zijn de afgelopen dagen maar liefst drie landen bij gekomen die zich afkeren van dat migratiepact. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft zelf gezegd dat hij eerst met de Kamer wil praten voordat hij ...

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Fritsma (PVV):

... een definitieve beslissing neemt over het wel of niet tekenen. Dus dan moet de Kamer vanzelfsprekend de gelegenheid krijgen van de coalitiepartijen om ...

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Fritsma. Geen vragen stellen, want daar is de regeling niet voor.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Ik mag toch steun uitspreken?

De voorzitter:

Dat had u meteen kunnen doen, meneer Jasper van Dijk. Of niet?

De heer Jasper van Dijk (SP):

Laat ik het zo zeggen: ik steun de eerste aanvraag van dit debat.

De voorzitter:

Die is van de heer Baudet.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Dat is dus niet deze, maar gewoon de allereerste.

De voorzitter:

Dat kennen wij niet.

De heer Fritsma (PVV):

Dat heeft de PVV ook gedaan.

De voorzitter:

Nee, meneer Fritsma. Meneer Stoffer.

De heer Stoffer (SGP):

Wij hebben de eerste aanvraag ook gesteund. Wij zouden graag zien dat er eerst een brief komt van het kabinet. Dan kunnen we ruimschoots voor 10 december — om die datum gaat het — dat debat voeren. Maar eerst willen we de informatie in een brief van het kabinet.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun?

De heer Stoffer (SGP):

Eerst een brief en dan steun.

De voorzitter:

Dus geen steun. Of wel steun?

De heer Stoffer (SGP):

Wel steun, maar dan een brief vooraf.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

De heer Azmani (VVD):

Voorzitter. Ik wil gewoon alle informatie voor de begrotingsbehandeling hebben. Die vindt over twee weken plaats. Dan kunnen we uitgebreid een debat over dit onderwerp voeren. Dat lijkt mij een goede zaak.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Groothuizen, D66.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, geen steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ook bij de eerdere aanvragen hebben we aangegeven: laten we het bij het debat over de begroting bespreken. Daar kan het heel goed een plek krijgen. Het is afgelopen week ook besproken in een commissievergadering.

De voorzitter:

Oké. Meneer Fritsma, u heeft geen meerderheid.

De heer Fritsma (PVV):

Nee, het is jammer dat de coalitiepartijen dit blijven blokkeren. Dat is spijtig.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dat geldt ook voor het verzoek van de heer Van Gerven, die ook om een brief heeft gevraagd. Dat doe ik bij dezen.

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Tijdens het debat over de failliete ziekenhuizen vorige week gaf de minister aan dat hij drie van de vier ziekenhuislocaties in Flevoland zou laten vallen en dat hij zich in zou zetten voor één locatie, namelijk die in Lelystad. Tot onze schrik blijkt een paar dagen later dat de spoedeisende hulp 's nachts gesloten wordt. Hierdoor is een gevaarlijke situatie ontstaan, omdat de wettelijke aanrijtijden opgerekt worden tot het maximum ...

De voorzitter:

U wilt een debat.

Mevrouw Agema (PVV):

... en vanuit sommige dorpen zelfs overschreden zullen worden. Daarom wil ik graag een debat, nog deze week te houden, omdat er met mensenlevens wordt gespeeld.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Ik ga er door de vraag van de heer Van Gerven van uit dat we al een brief krijgen met de informatie. Maar wij steunen dit debat zeker, omdat wij vinden dat we die toezegging keihard hebben gehad. We willen hem daar dus ook graag aan houden.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, geen steun. Over de door mevrouw Agema geschetste situatie hebben we al een brief ontvangen.

Mevrouw Agema (PVV):

Lekker filmpjes opnemen en die lekker plaatsen op internet, hè?

De voorzitter:

Nee, mevrouw Agema!

Mevrouw Agema (PVV):

En vervolgens niks doen. Nee, niks doen.

De voorzitter:

Mevrouw Agema. Nu mevrouw Van den Berg.

Mevrouw Agema (PVV):

Geen parlementair onderzoek steunen, helemaal niks.

De voorzitter:

Mevrouw Agema. Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Alleen maar popiejopie, popiejopie. Niks doen. Zo gaat dat met de VVD. Het is zijn eigen ...

De voorzitter:

Mevrouw Van den Berg.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Ik zei het net ook: volgens mij krijgen wij op korte termijn vast een updatebrief van de minister over de stand van zaken. Op dit moment dus geen steun voor dit debat.

De voorzitter:

De heer Raemakers.

Mevrouw Agema (PVV):

Terwijl de heer Buma tijdens het congres ...

De voorzitter:

De heer Raemakers namens D66.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

De heer Stoffer (SGP):

Steun voor het verzoek. Wel graag voorafgaand een brief, zodat we ook alle recente informatie hebben.

De heer Kuzu (DENK):

Het is een terecht punt van mevrouw Agema. Je kan eigenlijk niks anders doen dan dit debat steunen, want alle beloften die afgelopen week zijn gedaan worden gewoon niet nagekomen. Dat is raar.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Akerboom (PvdD):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Zeker steun.

De voorzitter:

Mevrouw Agema ... O sorry, de heer Van Gerven moet nog.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter, u zet mijn microfoon uit ...

De voorzitter:

Nee, dat was omdat zij ...

Mevrouw Agema (PVV):

... maar ondertussen stak Buma tijdens zijn congres de minister wel een mes in de rug. En dan zegt het CDA hier dat het dit debat niet steunt.

De voorzitter:

Mevrouw Agema! De heer Van Gerven moet nog.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter, het zal u niet verbazen: ook steun voor dit debat.

De voorzitter:

Nee, ik weet het. Dank u wel. U heeft steun van 72 leden, mevrouw Agema. Dat is geen meerderheid.

Mevrouw Agema (PVV):

72, ja. Ik zou graag een spoeddebat op de lijst willen plaatsen, voorzitter. Zoals ik al zei: u bent de enige die daarover gaat. Zou u het alstublieft deze week nog willen agenderen?

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het volgende verzoek, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Je zou bij marktwerking toch denken dat de situatie "de klant is koning" geldt in de ziekenhuiszorg. Maar de ziekenhuiszorg is op dit moment zo vastgelopen dat treeknormen worden overschreden. Dat betekent dat de wachttijd zo lang is dat mensen wekenlang onterecht met pijn blijven liggen. Ik wil hier met de grootst mogelijke spoed een debat over. Dit kunnen we niet accepteren.

De voorzitter:

Ja. Mevrouw Agema, ik doe uw microfoon uit omdat ik de anderen ook moet horen. Zij moeten hun steun verlenen of niet.

Mevrouw Agema (PVV):

Maar dat doen ze niet. En elders zeggen ze wat anders.

De voorzitter:

Ja, daar ga ik dan weer niet over.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Het lijkt me heel goed om een brief te ontvangen over het punt dat mevrouw Agema hier aansnijdt. Wij gaan binnen een aantal weken nog een zogeheten algemeen overleg houden over medisch-specialistische zorg, ziekenhuiszorg. Daar kunnen we het uitstekend bij betrekken.

Mevrouw Agema (PVV):

Neem nog een filmpje op.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Dit wordt echt wel een beetje persoonlijk. Mevrouw Agema zit hier continu allerhande dingen te debiteren en op iedereen af te vuren. Dit is een regeling van werkzaamheden. Het zou fijn zijn als iedereen zich hier aan de regels zou houden. Dat doe ik namelijk ook.

Mevrouw Agema (PVV):

Of als u hier gewoon hetzelfde bezigt als wat u in uw filmpjes doet.

De voorzitter:

Goed. Dan ga ik naar mevrouw Van den Berg.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Wij zouden graag een brief krijgen. Zoals mijn collega ook al aangeeft, zouden we vorige week een algemeen overleg hebben. Morgen hebben we een procedurevergadering. Wij zouden dus willen voorstellen om dat algemeen overleg zo spoedig mogelijk in te plannen. Dan kunnen we dit ook meenemen.

De heer Raemakers (D66):

Het is inderdaad een zorgelijk punt. Het lijkt me goed om dit echt bij het AO Medisch-specialistische zaken en ziekenhuiszorg mee te nemen. Maar nu geen steun voor een plenair debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, steun. Maar als het sneller kan in een AO, dan in een AO.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Ook mijn fractie wil de brief betrekken bij het algemeen overleg.

De heer Stoffer (SGP):

Daar sluit ik me bij aan.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Van Gerven (SP):

Steun.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Agema (PVV):

Volgens mij heeft de voltallige oppositie opnieuw ... Dit laat maar zien hoe verdeeld oppositie en coalitie zijn. Het is verbijsterend hoe Sybrand Buma tijdens zijn congres gewoon ...

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Agema. Doe dit nou niet.

Mevrouw Agema (PVV):

... zegt dat doorgeslagen marktwerking hiervan de oorzaak is, maar hier geen steun geeft.

De voorzitter:

Doe dit nou niet, mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

Dat is gewoon belachelijk.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Asscher namens de PvdA.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Huisarts Runhaar vertelt dat hij op een gemiddelde avond op de spoedeisende hulp drie keer fysiek bedreigd wordt en dat dit nog in het niet valt vergeleken met andere medewerkers op de spoedeisende hulp. Er zijn steeds meer berichten vanuit het onderwijs van leraren, maar ook van schooldirecteuren, over ouders die niet alleen verhaal komen halen, maar ook agressief bedreigingen uiten en intimiderend optreden. We kennen dit probleem van de ambulancemedewerkers, maar er is meer aan de hand. Ik maak me hier ernstig zorgen over. Ik zou hierover een debat willen voeren met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Onderwijs.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Steun voor zowel een brief als een debat. Het is heel erg belangrijk dat mensen aangifte kunnen doen, dat er ook echt gehandeld wordt en dat er een einde komt aan intimidatie van en geweld tegen mensen in de publieke sector.

De heer Laçin (SP):

Van harte steun voor een debat.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Voorzitter, geen steun vanwege de manier waarop dit debat nu wordt aangevraagd, aangezien wij vinden dat het niet bij deze twee ministers hoort, maar bij de minister van JenV. We zouden dan ook willen voorstellen om wat de heer Assscher nu aankaart, aanstaande donderdag te behandelen bij het AO Strafrecht. Dit onderwerp steunen we van harte, want ook wij zijn hier heel erg van geschrokken; iedere dag weer eigenlijk, kunnen we wel zeggen. Als er bij het AO zaken uitkomen, willen we die graag bespreken met de minister die er ook daadwerkelijk wat aan kan doen. Dus nu geen steun op deze manier.

De voorzitter:

Oké. Dan ga ik naar de heer Beertema namens de PVV.

De heer Beertema (PVV):

Steun voor brief en debat.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor brief en debat.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, geen steun voor het debat. Ik sluit me aan bij de suggestie van mevrouw Laan.

De heer Van der Molen (CDA):

Ook ik sluit me aan bij de opmerkingen die mevrouw Laan heeft gemaakt.

De heer Stoffer (SGP):

Ook ik kan me daarbij aansluiten.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Ik deel de zorg van de heer Asscher. Ik vind de suggestie van mevrouw Laan eigenlijk een heel goede, want dan kunnen we er gelijk deze week al over spreken.

De voorzitter:

Meneer Asscher, u heeft 64 leden achter u, maar geen meerderheid.

De heer Asscher (PvdA):

Voorzitter, als u het stenogram van dit deel van de vergadering aan het kabinet overhandigt, wilt u daar misschien bij aangeven dat ik het op prijs zou stellen om voor het genoemde algemeen overleg die brief te ontvangen.

De voorzitter:

Dat zal ik zeker doen. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Kent namens de SP.

De heer Van Kent (SP):

Dank, voorzitter. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met een wet die het voor werkgevers makkelijk maakt om werknemers te ontslaan en die werknemers een jaar langer laat wachten op een vast contract. Ik heb daarover al een dertigledendebat op de ellenlange lijst staan. Mijn voorstel is om dat dertigledendebat om te zetten in een meerderheidsdebat, een hoofdlijnendebat, zo spoedig mogelijk in te plannen.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Wat ons betreft steun voor dit verzoek.

De heer De Jong (PVV):

Het zou wat makkelijker moeten zijn om het hele kabinet te ontslaan wat mij betreft. Maar goed, ik steun in ieder geval het verzoek van de heer Van Kent.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Mensen in Nederland hebben vooral behoefte aan zekerheid, dus alle steun voor dit verzoek.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Steun voor het verzoek.

De heer Wiersma (VVD):

Voorzitter. De wet komt als het goed is naar de Kamer; ik hoop heel snel. Dan hebben we er een debat over, dus voor nu geen steun.

De heer Van Kent (SP):

Morgen toch?

De heer Pieter Heerma (CDA):

Ook geen steun.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, steun.

De voorzitter:

Meneer Van Kent, er is geen meerderheid voor het omzetten van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat.

De heer Van Kent (SP):

Dan gaan we het morgen nog een keer proberen. Dank, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel.

Mevrouw Van Brenk namens 50PLUS.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Inmiddels zijn er al 95 mensen overleden aan Q-koorts — de cijfers zijn schrikbarend — en nog altijd overlijden er mensen aan Q-koorts. Wij zouden heel graag een brief willen ontvangen van de minister met de stand van zaken en zo spoedig mogelijk een debat hierover voeren.

De heer Raemakers (D66):

Dat is een heel ernstige zaak. Dat is verschrikkelijk. We hebben al een debat over Q-koorts gepland staan. Het lijkt me heel goed om dit element bij dat debat te gaan betrekken.

De voorzitter:

Even kijken hoor. U hebt gelijk. Er staat al een debat.

De heer Raemakers (D66):

Ja, dat is het debat van de heer Van Gerven van de SP over de Q-koorts.

De voorzitter:

Dat klopt.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

We wachten al heel lang op dit debat.

De voorzitter:

En ook een debat van mevrouw Van Kooten-Arissen, zie ik, maar goed. Dan ga ik naar de heer Nijboer.

De heer Nijboer (PvdA):

Steun.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter, veel steun voor die brief. Ik zou dat heel graag willen betrekken bij een van de twee andere debatten over Q-koorts, want nog een derde debat brengt de oplossing niet dichterbij. Laten we het dan vooral allemaal in één keer doen.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Steun. Als het bij elkaar gebracht wordt in één debat, dan graag dat debat wat naar voren halen.

De heer Van Gerven (SP):

Steun en in één debat.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Veel steun voor de brief. Dit is een zeer ernstige zaak. En graag alles in één debat samenvoegen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, daar sluit ik me bij aan: steun voor de brief en graag één groot debat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dat kunnen wij steunen, maar dan zouden we er wel op willen aandringen dat dat debat ook snel wordt ingepland. Want je kunt mensen niet in onzekerheid laten zitten.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk ...

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter, het is niet de bedoeling van 50PLUS om andermans debatten af te pikken, maar de urgentie is er wel. We willen dat debat graag een keer zo snel mogelijk, want het staat al heel lang. Dus hoe eerder, hoe beter. Dank voor de steun van de collega's.

De voorzitter:

Ja, voor de steun voor een brief. Want er is geen meerderheid voor het houden van een apart debat. Maar we betrekken dit wel bij de debatten die nu op de lijst staan. Dank u wel. Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Dit weekend kantelde er een vrachtwagen met varkens op de A50. Dat is eigenlijk het enige moment in het leven van varkens dat ze met gras in aanraking komen, maar dit riep nogal vragen op over de beslissing over de zorg voor de dieren. Hoe wordt er met noodslachtingen omgegaan? Welke zorg is er? Ik wilde daar een debat over aanvragen. Dat doe ik niet. Mijn voorstel is om het te betrekken bij het reeds geplande plenaire debat over het welzijn van dieren in de veehouderij, inclusief de stalbranden. Maar dan wil ik wel heel graag dat de minister, voordat we dat debat hebben, een brief naar de Kamer stuurt waarin ze ingaat op wat er met de dieren gebeurt als zo'n situatie zich voordoet en wat de protocollen zijn voor de zorg voor de dieren en de besluitvorming over noodslachting.

De voorzitter:

O, dus eigenlijk wilt u gewoon een brief.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik wil een brief, te betrekken bij het al geplande plenaire debat. Ik kijk nog even naar u, want ik heb daarvoor twee dertigledendebatten ingetrokken. Dus wat gaan we doen met de spreektijden? Dan vraag ik nu geen debat aan, maar wel een brief die we bij dat debat kunnen betrekken.

De voorzitter:

Hier staat wel dat u een debat zou aanvragen, want voor een brief bij de regeling ... Maar goed, ik stel voor het om stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, mag ik één opmerking maken?

De voorzitter:

Ja, hoor, mevrouw Lodders.

Mevrouw Lodders (VVD):

Uiteraard steun voor de brief, maar ik vind eigenlijk dat dit ook bij de procedurevergadering van de landbouwcommissie had kunnen thuishoren. Als we al dit soort dingen bij de regeling gaan doen, staan we hier morgen nog.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Daar heeft mevrouw Lodders een punt, maar ik weet dat dit debat bovenaan de lijst staat, dus voor hetzelfde geld wordt het volgende week gehouden. En dan moeten we toch snel een brief van de minister hebben.

De voorzitter:

Nee, mevrouw Ouwehand, u weet heel goed dat dat niet zo is.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dat het niet volgende week komt? Dat zou ik wel graag willen.

De voorzitter:

Nee, er staat gewoon dat u een debat zou aanvragen, maar eigenlijk gaat het u om een brief. Dus de procedurele opmerking van mevrouw Lodders klopt. Dat heeft u ook erkend. Dank u wel.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dit is een slecht voorbeeld. Ik zeg dit voor het geval dat anderen denken "ik kom volgende keer ook met een verzoek". Dat gaat dan niet door.

De heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Goed voorbeeld doet goed volgen!

De voorzitter:

Nee.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Drie jaar geleden kondigde de staatssecretaris van EZ aan dat Nederland in 2025 wereldwijd koploper zou zijn op proefdiervrije innovaties. Die ambitie is inmiddels afgezwakt van koploper naar voorloper en 2025 is geen harde deadline meer. Dat lees ik allemaal in het verslag van de bijeenkomst van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid van 18 mei. Ik vind het onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat een belangrijk streven, indertijd met veel tamtam geïntroduceerd, met één pennenstreek wordt uitgekleed. Maar belangrijker: de Kamer is niet hierover geïnformeerd door de minister.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat?

De heer Wassenberg (PvdD):

Ja, ik wil graag een debat met de ministers van LNV en OCW. En voorafgaand aan dat debat wil ik een brief waarin de regering ingaat op het afzwakken van de ambities van Nederland op dit gebied.

De heer Graus (PVV):

Mevrouw de voorzitter, wij hebben het hier ook over gehad tijdens een AO. En onlangs bij de begroting hebben we het er ook over gehad. Dit is ook een nieuw punt dat erbij komt. Maar het kan sneller bij een algemeen overleg behandeld worden. Daarin mag meneer Wassenberg van mij de eerste spreker zijn. Maar we moeten dit even in de commissie gaan bespreken. Daar zal hij hiervoor ook van de PVV alle steun krijgen.

De voorzitter:

Geen steun dus voor een apart debat, maar bespreken bij een algemeen overleg. Meneer Weverling, u wilde net wat zeggen namens de VVD.

De heer Weverling (VVD):

Zeker, mevrouw de voorzitter. Wij opteren voor een AO hierover. En een brief is altijd goed. Geen steun.

De voorzitter:

Geen steun. De heer Geurts.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor een plenair debat.

De heer Groothuizen (D66):

Namens de heer De Groot zeg ik: geen steun, wel graag een brief.

De heer Futselaar (SP):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, mijn fractie wil graag een brief.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ja, een brief, en behandelen in een AO.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, geen steun voor een debat.

De voorzitter:

Meneer Wassenberg, u heeft geen steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Nee. Er komt wel een brief. Ik zal proberen om via de procedurevergadering een AO te krijgen, maar we hebben het hier natuurlijk over de plenaire agenda. Ik vind het jammer dat er hierover geen plenair debat komt, maar als het bij een AO aan de orde komt, zou het ook fijn zijn als beide bewindslieden er zijn. Maar dat regel ik bij de commissie.

De voorzitter:

Zo hoort dat ook. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Laçin, namens de SP.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Afgelopen donderdag stond ik hier omdat de rechter uitspraak deed dat Ryanair de basis in Eindhoven niet mag sluiten. Toch heeft Ryanair de sluiting doorgezet, waardoor nu werknemers zijn ontslagen en in onzekerheid zitten. Het is echt hoog tijd dat we in de Kamer een debat gaan voeren over die mensen die ontslagen zijn, maar vooral over hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen. De minister van IenW doet in Europa allerlei uitspraken.

De voorzitter:

Nee, meneer Laçin. Dank u wel.

De heer Laçin (SP):

Maar in Nederland doet ze nog bar weinig. Vandaar het verzoek om mijn dertigledendebat om te zetten in een meerderheidsdebat. We moeten hier heel snel over gaan praten.

De voorzitter:

U bent heel boos.

De heer Laçin (SP):

Nee, dat valt mee.

De voorzitter:

O, het valt mee.

De heer Laçin (SP):

U heeft mij nog niet boos gezien, denk ik.

De voorzitter:

Echt waar? Eigenlijk wil ik dat ook niet meemaken.

De heer Laçin (SP):

Gelukkig.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. We lezen de zorgelijke berichten over mensen die nu opeens uit allerlei andere landen moeten vertrekken om hun werk te gaan doen. Wij zouden graag een brief willen hebben van de minister. Hoe kijkt zij hiernaar en hoe interpreteert zij de uitspraak van de rechter? En wij steunen het verzoek van de SP.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, dit is echt heel ernstig. Ryanair lapt echt alle regels die wij kennen in Nederland aan zijn laars. Ik steun het debat en ik zou ook graag willen dat minister Koolmees van Sociale Zaken daarbij zou zijn.

De voorzitter:

U steunt het debat. De heer Geurts namens het CDA.

De heer Geurts (CDA):

Dank, voorzitter. Er is binnenkort een rondetafel, heb ik van mijn collega-woordvoerder gehoord. Met het risico dat de heer Laçin nu boos wordt, steunt mijn fractie dit verzoek om een plenair debat op dit moment niet.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Ik sluit me daarbij aan. Er komt binnenkort een rondetafel. Bovendien is het deels onder de rechter. Er zijn uitspraken geweest, er is nog hoger beroep mogelijk en dat soort zaken. Daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Ik begrijp het dat de heer Laçin dit graag wil agenderen. Ik denk dat de rondetafel ons meer inzicht gaat geven. Dan kunnen we actie ondernemen. Ik steun het verzoek om een brief, niet dat om een debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, ik heb hier maar één woord voor. Ik heb niet veel zinnen nodig. Steun!

De voorzitter:

Maar de aanloop was wel lang. Nou, goed. De heer Van der Lee namens GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Als een prijsvechter zo hard gaat in de race naar de sociale bodem, moet dat bediscussieerd worden. Ik heb dus alle steun voor dit verzoek.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, het zou moeten gaan over die mensen die nu dus hun baan verliezen. Daar zou het debat wat mij betreft over moeten gaan. Daarom is het mijn verzoek om dit debat zo in te richten dat de minister van Sociale Zaken hier als eerste voor naar de Kamer komt, en dat hij in een brief aangeeft hoe het nu verder moet en wat de situatie is van al die mensen die nu dus zonder baan komen te zitten. Daar zou het debat wat mij betreft over moeten gaan op dit moment.

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek. Meneer Raemakers, u staat nu nog maar zo alleen bij de interruptiemicrofoon.

De heer Raemakers (D66):

Ja. Wij willen eerst de brief en de rondetafel afwachten. Nu geen steun.

De voorzitter:

Ja.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter, de brief wordt al opgesteld door minister Koolmees. Daar is tijdens de vorige regeling om gevraagd. Die brief komt dus. En verder klopt het deels dat dit onder de rechter is, want FNV is in beroep gegaan. Ik ben het heel erg eens met de PVV, maar we moeten vooral ook het debat voeren over de vraag hoe we dit kunnen voorkomen.

De voorzitter:

Toch heeft u geen steun.

De heer Laçin (SP):

Daar maken wij hier wetten en regels voor. Dus continu die brief en de rondetafel aanhalen om het niet te doen ...

De voorzitter:

Nee, nee, nee, u heeft geen steun. Dank u wel, meneer Laçin. U heeft geen steun. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Dik-Faber namens de ChristenUnie.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Op dit moment spreken het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan klimaattafels over het halen van onze klimaatdoelen. Ze hebben ook al een tussenrapportage opgeleverd, de zogenaamde hoofdlijnen van het klimaatakkoord. Daar komt gelukkig het woord "kernenergie" niet in voor. Nu was ik erg verrast dat de fractievoorzitter van de VVD heeft laten noteren dat we kernenergie wel nodig hebben om de doelen te halen. Ik wil daarom, en gelet op alles wat er nog te zeggen is over kernenergie, graag een debat aanvragen.

De voorzitter:

De heer Moorlag, namens de ... Was u eerst, mevrouw Agema? Excuses.

Mevrouw Agema (PVV):

Mevrouw Dik-Faber stond het afgelopen halfuur allemaal debatten te blokkeren en stelt zelf een debat voor over iets wat gewoon vanavond bij de begroting betrokken kan worden. Dus ik stel voor dat ze dat doet, voorzitter.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Moorlag.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, wel steun. Maar ik schat zo in dat het vanavond aan de orde zal komen. Ik stel het wel op prijs om voorafgaand aan het debat een brief van de minister te krijgen. Want er is weleens wat twijfel ...

De voorzitter:

Voorafgaand aan het debat? Dat is vanavond om 17.30 uur.

De heer Moorlag (PvdA):

Ja.

De voorzitter:

Oké.

De heer Moorlag (PvdA):

Er is weleens wat twijfel over of besluiten over het regeringsbeleid op vrijdagmiddag of op maandagochtend worden genomen. Daarom wil ik graag op drie vragen antwoord hebben. Eén: is de bouw van een kerncentrale onderdeel van de inzet van het ministerie bij de klimaattafels? Twee: zijn er beleidsvoornemens van de regering om te komen tot de bouw van een kerncentrale? Drie: zijn er marktpartijen die zich bij het ministerie hebben gemeld met voornemens om een kerncentrale in Nederland te bouwen?

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Voorzitter, u kent mij, denk ik.

De voorzitter:

Ja ...

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ieder debat waarin de coalitie haar verschil van mening wil etaleren, juich ik toe.

De voorzitter:

Dat steunt u van harte.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ja, zeker, dus zeker dit debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, daar ben ik het helemaal mee eens. Steun voor het debat. Het proefballonnetje van de VVD moet zo snel mogelijk doorgeprikt worden.

De heer Raemakers (D66):

Steun voor het verzoek van de ChristenUnie.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter, steun voor het verzoek van de ChristenUnie. Het lijkt me goed om een inhoudelijk debat te voeren over hoe kernenergie kan bijdragen aan een gezonde energiemix.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Vorige week hebben we het er midden in de nacht al een klein beetje over gehad. Ik ben erg benieuwd of we het over thorium of uranium hebben, maar daar gaan we het dan over hebben. Dus steun voor het debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik zou eerst het debat van vanavond maar eens af willen wachten. Laten we eerst eens kijken, want ik denk dat de VVD er al heel wat helderheid over kan geven. Als dat bij mij dan nog verdere vragen oproept, kan ik misschien op een later moment alsnog het debat steunen. Maar nu niet.

De voorzitter:

Dus geen steun. Even kijken, wie was eerder? De heer Wassenberg.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Steun om een keer te praten over de volstrekt oncontroleerbare kosten van kernenergie en het feit dat geen enkel bedrijf hiervoor zijn nek durft uit te steken. Het zal allemaal belastinggeld zijn. Dus laten we er maar een keer over praten.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Op debataanvragen van de oppositiepartijen reageren de coalitiepartijen meestal met de opmerking: betrek het bij dit debat of bij dat debat. Dit is echt al heel vaak aan de orde geweest of had u aan de orde kunnen stellen, vorige week en vanavond. Maar goed, wij zijn niet zoals die coalitiepartijen, dus toch van harte steun.

De voorzitter:

Goed. U heeft gewoon een meerderheid, mevrouw Dik-Faber. Er is vanavond ook een begrotingsbehandeling waar het aan de orde kan komen. Als er een apart meerderheidsdebat komt, kan dit onderwerp dan ook aan de orde gesteld worden. Anders is het én vanavond en staat er straks een debat op de agenda. Dat geef ik even mee. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet

De heer Kuzu namens DENK.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter. In Frankrijk hebben zes rechts-extremisten een aanslag beraamd op Macron. Net werd voor de As-Soennah moskee een banner opgehangen van het Identitair Verzet. Er was afgelopen maand een AIVD-rapport over de dreiging van rechts-extremisme. Er is een rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over de dreiging van rechts-extremisme. Ik zeg het vaak: rechts-extremisme is een gevaar. Als het zou gaan ...

De voorzitter:

Daarom wilt u een debat.

De heer Kuzu (DENK):

... over een andere vorm van geweld hadden we al 37 integrale plannen van aanpak gemaakt en 122 actieplannen.

De voorzitter:

Meneer Kuzu ... U wilt een debat.

De heer Kuzu (DENK):

Voorzitter, ik weet dat er deze week een AO Terrorisme is, maar ik vind dit punt zo belangrijk dat we daarover een apart debat moeten voeren in de Kamer.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik denk dat het heel goed aan de orde kan komen bij het AO Terrorisme, dat over twee dagen is. Dan gaan we er heel uitgebreid over praten. Als er dan nog dingen blijven liggen, kunnen we ongetwijfeld een apart debat voeren, maar we hebben over twee dagen dat debat ...

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

... en het is goed om het daar allemaal te doen.

De heer Laçin (SP):

Daar sluiten wij ons bij aan: het donderdag betrekken bij het AO Terrorisme.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Markuszower namens de PVV.

De heer Markuszower (PVV):

Geen steun voor het verzoek.

De heer Raemakers (D66):

Het kan het snelste bij het AO, dus geen steun voor dit verzoek.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

Laten we het bij het AO van aanstaande donderdag betrekken, maar gezien het feit dat we vorige week ook al een debat uitgesteld hebben, zou ik aan de Griffie willen meegeven om te toetsen of wellicht een opplussing van de tijd voor dat AO aan de orde zou zijn.

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Voorzitter, ik begrijp de zorgen van de heer Kuzu, maar laten we het over twee dagen zo snel mogelijk bij het AO betrekken.

De voorzitter:

Voor diegenen die niet weten wat een AO is, want dat is voor ons heel normaal: een AO is een algemeen overleg in commissieverband, dus het is ook een debat. De spreektijden worden in de commissie met elkaar besproken, volgens mij ook bij meerderheid. De heer Van Dam namens het CDA.

De heer Van Dam (CDA):

Dank u wel voor deze toelichting. Ik geef geen steun voor deze debataanvraag.

De voorzitter:

Meneer Kuzu, u heeft bijna geen steun.

De heer Kuzu (DENK):

Ik zie het, mevrouw de voorzitter. Het is waar de Kamer haar prioriteiten legt. Jammer!

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. En ik heb uw opmerking gehoord, maar het is niet de bedoeling om daar iets over te zeggen. Er zijn verschillende redenen om iets wel of niet te steunen.

Dan de heer Markuszower namens de PVV.

De heer Markuszower (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De minister heeft een tikkende tijdbom op verlof gestuurd, een serieverkrachter met alle potentie om weer toe te slaan en om zelfs een seriemoordenaar te worden. De minister moet zijn fout herstellen en deze levensgevaarlijke, gestoorde moordenaar levenslang achter slot en grendel zetten. Daarom graag een debat om de minister hiertoe te bewegen.

De heer Van Oosten (VVD):

Voorzitter. Ik wil dat debatverzoek nu niet steunen, maar ik wil het wel betrekken bij het algemeen overleg Tbs/gevangenis, dat we naar ik meen in december hebben. Ik zou graag voor dat algemeen overleg een brief van de minister hebben, waarin hij uitlegt hoe het verlofstelsel werkt en waarin hij ook aangeeft — dat vind ik in het bijzonder interessant — hoe er wordt omgegaan met signalen die later, nadat het besluit over het al dan niet toekennen van een verlof is genomen, van buitenaf de instelling c.q. het Openbaar Ministerie bereiken.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik wil het ook bij het AO over tbs betrekken. Dan kunnen we ook bekijken wat de begeleiding is van mensen met tbs.

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun.

De heer Laçin (SP):

Geen steun, betrekken bij het AO.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Het lijkt me ook een goed idee om het bij dat AO te betrekken, dus nu geen steun voor een apart plenair debat.

De heer Kuzu (DENK):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Markuszower, u heeft geen steun. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het mag ook bij de interruptiemicrofoon, meneer Van Dijk. Het gaat om een VAO, begrijp ik?

De heer Gijs van Dijk (PvdA):

Ja, voorzitter. Ik zou graag een vooraankondiging willen doen van een VAO over de Stint. We hebben straks de tweede termijn en om het debat goed af te ronden, vraag ik om het VAO zo snel mogelijk in te plannen. Maar dat is aan u, uiteraard.

De voorzitter:

Dank u wel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.