Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 9

9 Stemmingen moties Leraren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Leraren,

te weten:

 • -de motie-Westerveld/Bisschop over het wettelijk collegegeld betalen voor een tweede opleiding (27923, nr. 322);

 • -de motie-Westerveld c.s. over een structurele oplossing voor de zij-instroomsubsidie (27923, nr. 323);

 • -de motie-Westerveld/Kwint over uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is (27923, nr. 324);

 • -de motie-Kwint over onderwijsbestuurders één dag per week in de klas (27923, nr. 326);

 • -de motie-Kwint/Westerveld over het beperken van het gebruik van uitzendbureaus (27923, nr. 327);

 • -de motie-Van den Hul/Westerveld over een pact met gemeenten en grote bedrijven (27923, nr. 328);

 • -de motie-Bruins over uitbreiding van het oefenmateriaal voor de rekentoets (27923, nr. 329);

 • -de motie-Rog over het tegengaan van de inhuur van dure commerciële bureaus (27923, nr. 330);

 • -de motie-Bisschop over niet actief inzetten op naleving van de verplichtingen inzake het professioneel statuut (27923, nr. 331);

 • -de motie-Azarkan over diversiteit van het onderwijspersoneel (27923, nr. 332);

 • -de motie-Azarkan over maatregelen voor scholen die bovengemiddeld worden getroffen door het lerarentekort (27923, nr. 333).

(Zie vergadering van 30 oktober 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bisschop stel ik voor zijn motie (27923, nr. 331) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Kwint/Westerveld (27923, nr. 327) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de groeiende inzet van uitzendbureaus vanwege het lerarentekort onnodig miljoenen aan belastinggeld in de zakken van private ondernemingen verdwijnen;

overwegende dat de oplossing voor dit probleem niet enkel bij de scholen neergelegd kan worden, aangezien die zo goed en zo kwaad als het gaat gewoon proberen een docent voor de klas te krijgen;

verzoekt de regering spoedig afspraken te maken met schoolbesturen om het gebruik van uitzendbureaus tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 336, was nr. 327 (27923).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Bisschop (27923, nr. 322).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (27923, nr. 323).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Kwint (27923, nr. 324).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kwint (27923, nr. 326).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kwint/Westerveld (27923, nr. 336, was nr. 327).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Westerveld (27923, nr. 328).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins (27923, nr. 329).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog (27923, nr. 330).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (27923, nr. 332).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (27923, nr. 333).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Verhoeven.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter, bij de motie op stuk nr. 332 (27923) hadden we voor, nee tegen willen stemmen. Nou twijfel ik nog.

De voorzitter:

Wat was het?

De heer Verhoeven (D66):

Tegen. We hadden tegen willen stemmen. Nee, we hadden voor willen stemmen, maar zijn als tegen opgenoemd. Excuses.

De voorzitter:

Oké.

De heer Verhoeven (D66):

Nou, dat is dan maar duidelijk.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Deze opmerking komt in de Handelingen. Dank u wel.