Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 19, item 13

13 Stemmingen moties Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019,

te weten:

  • -de motie-Laçin over besteding van de onderuitputting (35000-XII, nr. 8);

  • -de motie-Laçin over de Kamer betrekken bij keuzes om doorgeschoven middelen in te zetten (35000-XII, nr. 9);

  • -de motie-Kröger over vergroting van de overprogrammering (35000-XII, nr. 10);

  • -de motie-Remco Dijkstra over een plan tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds (35000-XII, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 31 oktober 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Laçin stel ik voor zijn moties (35000-XII, nrs. 8 en 9) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Kröger (35000-XII, nr. 10) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De voorzitter:

De motie-Remco Dijkstra (35000-XII, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Remco Dijkstra en Kröger, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeringen in de infrastructuur hard nodig zijn gezien de toenemende filedruk en drukte op het spoor;

overwegende dat op de begroting IenW sprake is van onderuitputting en deze ook voor de komende jaren wordt voorzien;

overwegende dat de huidige overprogrammering onvoldoende blijkt om deze onderuitputting op te vangen;

verzoekt de regering een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds, in ieder geval gericht op extra overprogrammering, met oog voor verdere verbetering van de planning en financiële controle, zodat ook tijdig kan worden bijgestuurd bij vertraging van projecten;

verzoekt de regering tevens de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17, was nr. 12 (35000-XII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Remco Dijkstra/Kröger (35000-XII, nr. 17, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.