34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VERMEIJ

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het dagloonbesluit 2015 een onbedoeld verlagend effect heeft op de WW-uitkering van mensen;

constaterende dat het nieuwe dagloonbesluit en een overgangsregeling, ter compensatie van die lagere dagloonvaststelling van de afgelopen tijd, niet eerder dan in 2017 ingaat;

constaterende dat de recente ervaringen met het WW-dagloonbesluit hebben geleid tot veel onzekerheden en uitkomsten voor de vaststelling van het dagloon in de WW;

overwegende dat werkzoekenden, tot het ingaan van de overgangsregeling en het nieuwe dagloonbesluit, voor langere tijd geconfronteerd kunnen worden met een te laag dagloon;

overwegende dat ook het nieuwe dagloonbesluit kan leiden tot onbedoelde uitkomsten die nog niet zijn onderkend;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk te onderzoeken of de overgangsregeling eerder van kracht kan worden dan 1 januari 2017 en de Kamer te informeren over de uitvoeringstoets voor deze overgangsregeling;

verzoekt de regering tevens, de uitvoering en gevolgen van de compensatieregeling en het nieuwe dagloonbesluit te monitoren en de uitkomsten daarvan voor 1 juni 2017 aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermeij

Naar boven