Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634351 nr. 11

34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN ULENBELT EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpassing van het dagloonbesluit tot gevolg heeft dat het aanvaarden van werk kan leiden tot een fors lagere WW-uitkering of zelfs het verlies van aanspraak op een WW-uitkering;

constaterende dat een WW-gerechtigde na zes maanden ook tijdelijk werk op een lager niveau als passend werk moet accepteren en dat dit kan leiden tot een fors lager dagloon;

constaterende dat de aanpassing van het dagloonbesluit er ook toe leidt dat voor mensen die kort na herstel van ziekte worden ontslagen, een fors lager dagloon wordt vastgesteld;

van mening dat werken moet lonen;

verzoekt de regering, het dagloonbesluit aan te passen teneinde:

  • periodes waarin iemand minder dan 50% van het gemiddeld aantal arbeidsuren in de laatste zes maanden voor het ingaan van de WW-uitkering heeft gewerkt, als leeg aan te merken en dus buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de dagloonvaststelling van het nieuwe WW-recht;

  • voor vaststelling van het dagloon na ziekte uit te gaan van het loon dat iemand zou hebben verdiend zonder ziek te zijn geweest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt

Van Weyenberg