9 Stemmingen Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996).

(Zie vergadering van 10 september 2013.)

De voorzitter:

Het amendement-Leijten (stuk nr. 69) en het amendement-Dik-Faber (stuk nr. 23) zijn ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Deze wet heeft betrekking op mensen die dement dan wel verstandelijk beperkt zijn en verlangt een viertal overleggen als er aan dwangzorg wordt gedacht. De regering beoogt hiermee een cultuurverandering in de instellingen teweeg te brengen. Het opzien tegen dit stappenplan zou ertoe leiden dat er wordt gezocht naar een oplossing die geen dan wel de minste dwangzorg behelst. Dat is op zich goedbedoeld, maar maken we wetten voor een cultuurverandering? Een aanzienlijk deel van de zorginstellingen past nu al geen dwangzorg toe. Zij doen dat zonder een wet. Wij hebben groot bezwaar tegen dwangzorg thuis bij hoogbejaarde alleenstaande demente ouderen. Hier zou een resoluut nee moeten gelden. Dwangzorg zou alleen toegepast moeten kunnen worden ingeval er 24 uurstoezicht is, zoals bij inwoning of opname in een instelling. Hier heeft de regering echter een probleem: zij sluit de verzorgingshuizen.

Ons algemene bezwaar is dat wij een andere opvatting hebben over hoe langdurige zorg eruit zou moeten zien. In onze opvatting maken de zorggiganten plaats voor kleine organisaties die de overhead hebben weggesneden en inzetten op voldoende en voldoende bekwaam personeel. Daar zit hem de crux. Voldoende bekwaam personeel dat zoekt en zoekt totdat de meeste vrijheid wordt geboden, geeft de kans om de dagelijkse dilemma's over dwangzorg het hoofd te bieden.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, een stemverklaring is bedoeld om uw stem te verklaren, niet om een inhoudelijk debat op te roepen.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik ben aan het verklaren waarom wij tegen de wet stemmen.

De voorzitter:

Ja, maar dat doet u met inhoudelijke argumenten. Die zijn al uitgebreid in het debat gewisseld, dus ik verzoek u nu af te ronden.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik dacht dat het de bedoeling was dat ik mijn collega's niet meer aan zou spreken. Dat doe ik ook niet. Ik mag natuurlijk wel in mijn verklaring het kabinet aanspreken. Ik doe dat ook zo mild mogelijk.

De voorzitter:

De bedoeling van een stemverklaring is dat u dat kort doet, omdat u dat tijdens het debat al heel lang hebt gedaan. Ik vraag u om uw verklaring kort af te ronden.

Mevrouw Agema (PVV):

Het leek mij netjes om duidelijk en zorgvuldig uit te leggen waarom wij tegen deze wet gaan stemmen, temeer omdat de staatssecretaris de Kamer heeft verzocht om zo breed mogelijke steun. Wij zien de goede bedoelingen, maar we zien ook de risico's en het verschil in opvatting over hoe de zorg zou moeten worden geregeld. We zullen tegen de wet stemmen. Ik geef deze verklaring nu, omdat we wel zullen meestemmen over de amendementen maar dat ons stemgedrag niet zal veranderen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij (stuk nr. 36, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 36 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Agema (stuk nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Kuzu (stuk nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Agema (stuk nr. 65, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 65 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 24) tot het invoegen van artikelen 10a, 10b en 10c.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Agema (stuk nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bergkamp c.s. (stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 68, I) tot het invoegen van artikel 14aa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 68 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Mensen die afhankelijk zijn van zorg moeten niet in de situatie komen dat ze worden vastgebonden, gedrogeerd of geïsoleerd. Als dit plaatsvindt, moet het zo kort mogelijk duren en moet het plaatsvinden onder goed toezicht. Daar is iedereen het in deze Kamer over eens, ook de SP. De SP vindt dat met het aannemen van deze wet een stap terug wordt gezet in de rechtsbescherming van mensen die wonen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Wij hebben geprobeerd om dit te repareren met het amendement op stuk nr. 68, maar dat is helaas verworpen. Dat is de reden waarom wij tegen deze wet zullen stemmen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. De behandeling van de Wet zorg en dwang was voor onze fractie een intensief proces. Tijdens de behandeling van de wet hebben we veel vragen gesteld. Na wikken en wegen is mijn fractie ervan overtuigd geraakt dat deze wet een verbetering is ten opzichte van de huidige wetgeving. Dat geldt in het bijzonder voor de rechtspositie van psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Met de wet wordt beoogd, onvrijwillige zorg te voorkomen. Als die toch plaatsvindt, dient dat te gebeuren onder strikte criteria; een helder "nee, tenzij".

De zorgen van mijn fractie rondom deze wet liggen met name op het gebied van de uitvoerbaarheid. In het debat zijn deze zorgen niet weggenomen, maar wij vinden het wel goed dat de staatssecretaris ons amendement om de wet na twee jaar te evalueren, heeft overgenomen. Ook zijn wij blij met de toezegging van de staatssecretaris dat er nadere bepalingen komen over het omgaan met dwang in de thuissituatie, en dat daarbij het cliëntperspectief wordt meegenomen. Thuis is thuis, en dat moet altijd een veilige omgeving zijn.

Alles afwegende, kan mijn fractie voor deze wet stemmen.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. De SGP is het eens met de doelstelling van het wetsvoorstel zorg en dwang en met het uitgangspunt van "gedwongen zorg nee, tenzij". Ook na het gedegen en goede debat dat we hierover hebben gehad, houden wij echter zwaarwegende bezwaren tegen de heel brede definitie van het begrip "onvrijwillige zorg", die bijvoorbeeld ook zorg omvat waarmee de wettelijke vertegenwoordiger uitdrukkelijk heeft ingestemd, evenals tegen de wettelijke verplichting om een gedetailleerd uniform stappenplan te volgen, die onvoldoende ruimte biedt voor maatwerk. Juist omdat de SGP zeer hecht aan het voorkómen van overregulering en bureaucratie, kiest zij voor een andere weg: bescheidenere wetgeving, stevige steun en stimulans bieden aan een cultuuromslag om gedwongen zorg tegen te gaan, en professionele standaarden. Daarom zullen wij, alles afwegende, tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Ik constateer dat verder niemand behoefte heeft aan een stemverklaring, dus wij gaan stemmen over het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Kuzu (stuk nr. 44) en het gewijzigde amendement-Bergkamp c.s. (stuk nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven