17 Stemmingen Fiscale verzamelwet 2013

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) (33637).

(Zie vergadering van 11 september 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Klein (50PLUS):

Voorzitter. Hoewel het amendement van de heer Omtzigt over het verruimen van de schenkingsvrijstelling sympathiek oogt, is het veel te beperkt. 50PLUS wil een veel verdere verruiming. In het Belastingplan 2014 wordt hiertoe ook een aanzet gegeven. Dan is het nu vreemd om dit beperkte amendement te steunen. Daarom zullen we tegen het amendement stemmen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Omtzigt (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven