33 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten - 33726

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer - 33729

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L 55) - 33733

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) - 33752

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 september 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

CO2-indicator voor industrie en energiesector - 32813-58

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plan van aanpak bedrijfsopvolging - 32637-76

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen over SAAL uit het algemeen overleg over RRAAM van 5 september 2013 - 32404-68

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. het rondetafelgesprek over de toekomst van de kinderopvang op 3 juni 2013 - 31322-219

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 09 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2013 - 31322-218

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit voortzetting Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen - 31224-38

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over grensoverschrijdende treinverbindingen - 29984-427

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksopdracht kruissubsidie bij NS-dochter Qbuzz - 28165-163

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Risicobeoordeling paardenvlees - 26991-370

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 05 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie naar aanleiding van de consultatie “Access to justice in environmental matters - options for improving access to justice at Member States level” - 22112-1688

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gedragscode eerlijke handelspraktijken - 22112-1687

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van een schriftelijk overleg de geannoteerde agenda van de informele Transportraad van 15 en 16 september 2013 - 21501-33-434

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de actuele stand van zaken van de behandeling van het voorstel van de Europese Commissie tot herschikking van de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (“MiFIDII”) en van de Verordening markten voor financiële instrumenten (“MiFIR”) - 21501-07-1083

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende een raamwerk voor markttoegang voor havendiensten en financiële transparantie van havens COM (2013) 296 - 33677-2

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops - 18 september 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (33726);

b. de vaste commissie van Financiën:

- Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer (33729);

c. de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu:

- Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2011, L 55) (33733);

d. de vaste commissie van Financiën:

- Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) (33752).

Naar boven