18 Stemmingen moties Bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie,

te weten:

  • -de motie-Oskam c.s. over niet verder laten oplopen van de bezuinigingen op het OM (33400-VI, nr. 123);

  • -de motie-Oskam c.s. over zo spoedig mogelijk verhelpen van de problemen bij het OM (33400-VI, nr. 124);

  • -de motie-Helder over geen extra bezuinigingen op het OM (33400-VI, nr. 125).

(Zie vergadering van 11 september 2013.)

De voorzitter:

De motie-Helder (33400-VI, nr. 125) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit verschillende hoeken (advocatuur, rechterlijke macht et cetera) alarm wordt geslagen over de fouten die bij het Openbaar Ministerie gemaakt worden;

overwegende dat de door de minister voorgestelde extra bezuinigingen niet ten goede komen van het functioneren van het Openbaar Ministerie, mede vanwege het feit dat het primaire proces daarmee geraakt wordt, dan wel in gevaar komt;

verzoekt de regering, de voorgestelde extra bezuinigingen op het Openbaar Ministerie geen doorgang te laten vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127, was nr. 125 (33400-VI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Oskam c.s. (33400-VI, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Oskam c.s. (33400-VI, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Helder c.s. (33400-VI, nr. 127, was nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven