28 Stemmingen moties Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • -de motie-Lodders c.s. over loskoppelen van derogatie van het actieprogramma (21501-32, nr. 735);

  • -de motie-Dik-Faber over een passende stikstofgebruiksnorm voor luzerne (21501-32, nr. 736);

  • -de motie-Geurts c.s. over een nieuw voorstel voor een systeem van flexibele gebruiksnormen voor stikstof (21501-32, nr. 737);

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over inzetten op volledige beleidsvrijheid op het gebied van dierenwelzijn (21501-32, nr. 738);

  • -de motie-Dijkgraaf/Geurts over een opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm voor de teelt van graan op zand- en lössgronden (21501-32, nr. 739);

  • -de motie-Dijkgraaf c.s. over vrijstellen van bodemverbeteraars van fosfaatgebruiksnormen (21501-32, nr. 740).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf/Geurts (21501-32, nr. 739) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het vijfde actieprogramma op te nemen dat ook voor de teelt van graan op zand- en lössgronden een opbrengstafhankelijke stikstofgebruiksnorm gaat gelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 741, was nr. 739 (21501-32).

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf c.s. (21501-32, nr. 740) is in die zin gewijzigd (nr. 742) en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkgraaf en Geurts, en luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voldoende toevoer van organische stof van groot belang is voor het verbeteren van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van de uitspoeling van mineralen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of bodemverbeteraars geheel of gedeeltelijk vrijgesteld kunnen worden van de fosfaatgebruiksnormen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 743, was nr. 740 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dijkgraaf stel ik voor, zijn gewijzigde motie (21501-32, nr. 741, was nr. 739) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (21501-32, nr. 735).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (21501-32, nr. 736).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (21501-32, nr. 737).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (21501-32, nr. 738).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Dijkgraaf/Geurts (21501-32, nr. 743, was nr. 740).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, de PvdA en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt van 15.10 uur tot 15.30 uur geschorst.

Voorzitter: Elias

Naar boven