12 Stemmingen moties Uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen,

te weten:

  • -de motie-Leijten over het waarborgen van opvangplekken door zorgkantoren (24170, nr. 143);

  • -de motie-Agema over het geoormerkt laten van de 171,5 miljoen voor zzp-meerzorg (24170, nr. 144).

(Zie vergadering van 10 september 2013.)

In stemming komt de motie-Leijten (24170, nr. 143).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (24170, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven