8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor om het dertigledendebat over de toekomst van de CO2-emissiehandel en het Europese klimaatbeleid van de lijst af te voeren.

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening voor een gemeenschappelijk resolutiemechanisme voor banken (33732, nr. 1) en de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende een raamwerk voor markttoegang voor havendiensten en financiële transparantie van havens (33677, nr. 2).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer het wetsvoorstel Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014) (33653) en het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang) (33488).

Ook stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het VAO Buitengewone opsporingsambtenaren, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 18 september 2013, met als eerste spreker de heer Bontes van de PVV;

  • -het VAO Biobrandstoffen, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 11 september 2013, met als eerste spreker de heer De Graaf van de PVV;

  • -het VAO Landroof, met als eerste spreker mevrouw De Caluwé van de VVD.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Bergkamp van D66.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Vandaag is het Nationale Onderwijsakkoord gepresenteerd. Het is goed dat er een akkoord is, maar is het ook een goed akkoord? Dat was de vraag die D66 al begin september in de Kamer stelde. Toen kon de minister nog niet op de details ingaan omdat zij moest wachten tot na Prinsjesdag. Nu het Nationale Onderwijsakkoord geen geheim meer is, zou ik hierover namens mijn collega, Paul van Meenen, graag een debat willen aanvragen met de minister en de staatssecretaris van OCW.

De voorzitter:

Een verzoek om steun voor het houden van een debat over het Nationaal Onderwijsakkoord.

De heer Beertema (PVV):

Steun van de PVV-fractie.

De heer Rog (CDA):

De CDA-fractie steunt het verzoek.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Steun van de SP.

De heer Mohandis (PvdA):

Het verzoek is eerder gedaan in de Kamer. Toen lag er nog geen akkoord. Nu is het er wel. Wij steunen dus een debat. Op basis van wat wij hebben gelezen, kan ik zeggen dat het een goed akkoord is.

De voorzitter:

Dat gaan wij in het debat met elkaar wisselen, maar niet nu.

De heer Bisschop (SGP):

Dat is vooruitlopen op de muziek. Steun voor het debat.

De heer Duisenberg (VVD):

Felicitaties aan de partijen die het akkoord vandaag hebben gesloten en steun voor een debat.

De heer Klaver (GroenLinks):

Wij gaan graag in debat over deze sigaar uit eigen doos.

De heer Krol (50PLUS):

Steun voor dit debat.

De voorzitter:

Mevrouw Bergkamp, u hebt brede steun voor het houden van een debat. Ik ga het inplannen, zodra er plek is en zodra het aan de beurt is. Er geldt een spreektijd van vier minuten per fractie.

Het woord is aan mevrouw Leijten van de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De afgelopen twee weken is er vier keer een verzoek gedaan, door deze Kamer, door mijn collega Keijzer, door mijn collega Agema en door mijzelf, om informatie te krijgen over de status van de Wmo en de overheveling van taken vanuit de AWBZ naar gemeenten. Wij worden niet geïnformeerd over hoe alles ervoor staat, maar het ministerie vindt het wel nodig om via een perscommuniqué op zijn website aan te kondigen dat inderdaad de onderhandelingen tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VWS zijn opgeschort. Ik heb vorige week het verzoek gedaan om informatie en ik heb ook het verzoek gedaan aan u, voorzitter, om onze informatiepositie als Kamer in het oog te houden. Vandaag sta ik hier voor hetzelfde. Ik wil informatie naar aanleiding van de eerdere verzoeken die wij hebben gedaan. Daar wachten we nog steeds op. Ik wil ook informatie over waarom de onderhandelingen tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VWS gestaakt zijn, wat dat voor gevolgen heeft voor de overheveling, en waarom de Kamer niet geïnformeerd wordt. Ik vind eigenlijk dat die informatie zo snel mogelijk hier moet zijn, want volgende week zijn de algemene politieke beschouwingen. Ik laat mijn fractie niet het debat voeren zonder dat we weten hoe het verder gaat met een van de grootste hervormingen van dit kabinet.

De voorzitter:

U vraagt om nadere informatie, in een brief te ontvangen. Ik neem aan dinsdag vóór 12.00 uur.

Mevrouw Leijten (SP):

Ja. Dat komt omdat het debat al vier keer is aangevraagd.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Vorige week stond ik met precies hetzelfde verzoek daar. Uiteraard steun ik mevrouw Leijten in dezen. Ik heb vorige week ook gevraagd om een inhoudelijke en financiële actualisatie van de plannen ten opzichte van het regeerakkoord, en om duidelijkheid over welke beleidsopties nu op tafel liggen.

De heer Krol (50PLUS):

Het gaat om erg veel mensen, er is verschrikkelijk veel onduidelijkheid, dus met spoed graag een debat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Vorige week heb ik ook mijn steun al uitgesproken voor een debat. Dat is deze week nog hetzelfde. Ik zou heel graag snel een brief willen van de staatssecretaris met een antwoord op alle vragen die mevrouw Leijten gesteld heeft. In aanvulling daarop zouden we een beeld willen krijgen hoe we omgaan met de verschillende doelgroepen. Ook op die vraag zouden we nog een reactie krijgen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Wanneer je zorgtaken overhevelt met enorme korting zonder aan te geven wat je precies wilt overdragen, dan is het natuurlijk niet raar dat zo'n overleg tussen Rijk en gemeenten stukloopt. Steun voor het verzoek daarom. Ook steun voor het verzoek van GroenLinks om de brief vóór de algemene beschouwingen naar de Kamer te sturen. Dinsdag 12.00 uur lijkt ons een goed punt.

Mevrouw Agema (PVV):

De VNG stapt uit een overleg over stukken die wij niet eens hebben. Ik heb u vorige week gevraagd om aan het kabinet duidelijk te maken dat belangenclubs natuurlijk niet vóór de Kamer gaan. Als de stukken er zijn, moeten ze per ommegaande naar ons toe, in plaats van eerst naar de hele wereld die daar in de media uitingen over doet. Ik vraag nogmaals om dit voor ons recht te zetten.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek om informatie en steun voor het debat.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ik snap de behoefte aan informatie. Ik steun dus het verzoek om een brief. Nog geen steun voor een debat.

De heer Van 't Wout (VVD):

Ik sluit me daarbij aan.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil graag nog iets toevoegen. We hebben twee weken geleden informatie gevraagd over in de media uitgelekte berichten dat de 89 miljoen korting op de thuiszorg in 2014 zou zijn vervallen, of niet. We kregen toen een brief waarin stond: ik doe geen uitspraken, want ik ben in onderhandeling. Vervolgens kregen we een begroting waarin die korting gewoon is vervallen. Ik ben heel benieuwd naar wat de situatie is. Is de korting nu wel of niet vervallen? De onderhandelingen zijn gestaakt. Volgens mij moet dat erin. Ook wat dit betreft is de informatiepositie van de Kamer geschonden, want het was al bekend dat die 89 miljoen was vervallen. Als de wereld het mag weten, dan mag de Kamer het ook weten. Deze overheveling gaat over meer dan 2 miljard korting in 2015.

De voorzitter:

Ik onderbreek u. U vroeg om een brief met antwoorden op heel veel vragen. U hebt er net nog een aanvullende vraag bij gedaan. U hebt brede steun van de Kamer voor die brief, te ontvangen voor dinsdag 12.00 uur. Tenzij u er nog een vraag aan toe te voegen hebt, zal ik het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet, zodat de Kamer de brief uiterlijk volgende week dinsdag heeft en er woensdag en donderdag, tijdens de algemene beschouwingen, over kan spreken.

Mevrouw Agema heeft twee weken geleden een verzoek aan mij gedaan. Ik heb toen aangegeven dat dat verzoek onderdeel was van het stenogram dat naar het kabinet ging. Dat staat nog steeds. Nu doe ik dat opnieuw. Als de Kamer iets verzoekt, dan vindt de Voorzitter uiteraard dat dat moet gebeuren. Daarom geleid ik het stenogram door naar het kabinet. Ook dit deel van het stenogram zal naar het kabinet gaan.

Er hebben zich verder geen mensen aangemeld voor de regeling van werkzaamheden. Wij kunnen gaan stemmen.

Naar boven