14 Stemmingen moties Wijzigingswet financiële markten 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014,

te weten:

  • -de motie-Aukje de Vries/Koolmees over het versoepelen van het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financieel adviseurs (29507, nr. 118);

  • -de motie-Tony van Dijck c.s. over het heroverwegen van het verplichte PE-examen (29507, nr. 119);

  • -de motie-Aukje de Vries over een Europese vergelijking met het oog op de concurrentiepositie van Nederlandse instellingen (33632, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 9 september 2013.)

In stemming komt de motie-Aukje de Vries (33632, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Aukje de Vries/Koolmees (29507, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck c.s. (29507, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven