25 Stemming Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335) (33580).

De voorzitter:

Toen ik de titel van het wetsvoorstel voorlas, zei ik "ter bescherming ervan", maar ik bedoel natuurlijk "ter bestrijding ervan". Excuses daarvoor, want dit is een heel nare verspreking.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven