Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 45, item 20

20 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wet houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 – 33525

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 28 januari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap – 33526

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 28 januari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie) – 33527

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 januari 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Beantwoording vragen van lid Jan Vos gedaan tijdens het ordedebat van heden betreffende de rol van Shell in Nigeria – 26485-151

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 27 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op SCP onderzoek Worden wie je bent – 27017-96

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging pilot Verbeterd Toezicht OV – 28642-58

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Raamovereenkomst Verpakkingen – 28694-95

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 24 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht in de Telegraaf van 20 december 2012 dat de onderzoeken waarop het CBR de innames van rijbewijzen baseert, deels worden uitgevoerd door onbevoegden – 29398-349

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie m.b.t. het klachtenloket CBR – 29398-350

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verruiming van het inhaalverbod vrachtwagens en verhoging maximumsnelheid vrachtverkeer – 29398-351

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak problemen bij de Politieacademie – 29628-356

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herziening toezicht op rechtspersonen – 29911-77

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tuchtrecht en casus voormalig neuroloog Jansen Steur – 31016-37

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport van Eurofound Active inclusion of young people with disabilities or health problems – 31224-37

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbericht m.b.t. reactie agenda Integratie – 31268-60

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 24 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over aanvaringen op de Noordzee en de stand van zaken m.b.t. de ratificatie van het IMO-STCW-F Verdrag door Nederland – 31409-43

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van Viziris-Ooglijn over het meenemen van een blindengeleidehond in de taxi – 31521-67

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie inning partneralimentatie door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen – 31575-13

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brandstoftekort Ryanair – 31936-129

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel – 32003-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezending eindrapportage Monitoring Commissie Code Banken en Governance Principes Verzekeraars – 32013-28

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over de behoeftestelling van het project Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding – 32733-104

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking het wetsvoorstel – 33071-11

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek Ouwehand om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling – 33400-XVI-132

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op de vragen van de commissie over twee rapporten van de Algemene Rekenkamer "Handhaving Europese regels voor afvaltransport" en de "Vooropname 2012, Factsheet over export van afval" – 33418-5

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven

Reactie op een brief van LOC Zeggenschap in Zorg en andere organisaties over de aanbesteding van de huishoudelijke hulp in de gemeente Rotterdam – 2013Z00468

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de vraag van huisartsenpraktijk Perquin over AGB-codes voor waarnemend huisartsen – 2013Z00614

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op de in de brief van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin gestelde vragen m.b.t. de verhuurderheffing – 2013Z00623

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 16 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met betrekking tot een toezegging in verband met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd – 2013Z00676

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 17 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van het antwoord op brief Ernst & Young m.b.t. de 30%-regeling en de 150 kilometergrens – 2013Z00701

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten (NVHP) betreffende reactie op regeerakkoord op de website van de NFU "Patiënt die hoog complexe zorg nodig heeft in de kou" – 2013Z00728

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Stichting Schwachman Syndroom Support Nederland te Waddinxveen inzake de Nederlandse strategie inzake zeldzame ziekten – 2013Z00736

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Samengaan van een aantal scholen in Amsterdam- West – 2013Z00791

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 18 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstel reactie op het rapport van zorgverzekeraar DSW over ondoelmatige en onrechtmatige verslavingszorg – 2013Z00819

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitstelbrief over het schrijven van de Stichting Nationaal Fonds "Het Gehandicapte Kind" – 2013Z00831

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 18 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor het verzorgen van een besloten technische briefing over het Europees Semester, de Annual Grot Zuurvrij en het Alert Mechanisme Report – 2013Z00919

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming aanwezigheid ambtenaren technische briefing Witboek Pensioenen en API – 2013Z01157

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 23 januari 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aandachtspunten voor het plenair debat in de Tweede Kamer over het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel – 2013Z01387

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 25 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties – 31490-104

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 24 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief Kamer

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt bij de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2012 inzake de mening van de Kamervoorzitter ten aan zien van de openbare behandeling van conceptconclusies van de Europese Raad, een zogenaamd limietendocument – 22112-1552

Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg – 23 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de vaste Cie Erezaken inzake het plaatsen van een behandelvoorbehoud t.a.v. het EU-Voorstel: Richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788 – 33522-1

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 24 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.