Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 351

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 351 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2013

Hierbij kom ik tegemoet aan mijn toezegging uw Kamer te informeren over de verruiming van het inhaalverbod voor vrachtwagens en de snelheidsverhoging voor vrachtverkeer zoals besproken in het AO Verkeersveiligheid van september 2011 (Kamerstuk 29 398, nr. 287).

Inhaalverbod vrachtverkeer

Ik heb aangegeven dat ik positief sta tegenover een verruiming van het inhaalverbod op delen van het wegennet, daar waar dit een meerwaarde heeft, maar dat ik geen voorstander ben van een algeheel inhaalverbod.

Bij het instellen van het inhaalverbod vrachtwagens in 2003 was het doel om de doorstroming te vergroten. Dit is nog steeds het geval.

Het inhaalverbod vrachtwagens functioneert goed, maar door de groei van het vrachtverkeer en wegverbredingen is een actualisatie gewenst.

Ik heb de mogelijkheden onderzocht voor een verruiming van het inhaalverbod, waarbij ik zowel gekeken heb naar het effect op de doorstroming als naar de kans op colonnevorming. Gebleken is dat bij wegen met meer dan 2 rijstroken een inhaalverbod geen positief effect heeft op de doorstroming. Bij de kans op colonnevorming heeft een inhaalverbod zelfs een negatief effect op de verkeersveiligheid.

Ik zal met betrekking tot het inhaalverbod in 2013/2014 gefaseerd toewerken naar het volgende beeld:

  • op ca. 45% van de wegen met 2 rijstroken per richting geldt in de huidige situatie een inhaalverbod vrachtverkeer. Dat blijft in de toekomstige situatie ook het geval. Wel zal deels op andere trajecten een inhaalverbod gaan gelden. Daarnaast zal er een verschuiving in de tijdvensters opgetreden: op meer trajecten geldt het inhaalverbod voor de dagperiode (06–19 uur) in plaats van de spitsperiode (06–10 uur en 15–19 uur). Dit vanwege de toename in het vrachtverkeer en doordat het tussen de spitsperioden drukker is geworden.

  • op ca 300 km van de wegen heeft een verbreding naar 3 rijstroken plaatsgevonden. Daar wordt geen inhaalverbod meer toegepast. Op andere wegen met twee rijstroken per richting is het drukker geworden zodat daar een inhaalverbod wordt toegepast.

  • Op ca. 200 km spitsstrook gaat een inhaalverbod gelden tijdens de openingstijden van de spitsstrook.

  • Op trajecten langer dan 30 km worden zogenaamde «inhaalvakken» gerealiseerd, zodat de vrachtwagens daar kunnen inhalen. Dit in verband met het attentieniveau van de vrachtwagenchauffeurs.

Maximum snelheid

In Europees verband is afgesproken dat door middel van snelheidsbegrenzers de vrachtwagens niet harder kunnen rijden dan 90 km/u. Alle vrachtwagens beschikken over deze verplichte snelheidsbegrenzer, deze is afgesteld op 89 km/u.

Een verhoging van de maximum snelheid is geen zinvolle maatregel omdat de vrachtwagens niet harder kunnen rijden dan ze nu doen.

Onder vrachtwagenchauffeurs wordt een te lage maximum snelheid zelden als probleem genoemd.

Alles overziend kom ik tot het besluit om de huidige maximum snelheid voor het vrachtverkeer niet te wijzigen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus