33 522 EU-Voorstel: Richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2013

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het voorstel voor een herziening van de richtlijn tabaksproducten COM (2012) 788.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.1

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Knops


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven