8 Stemmingen subsidies landbouw en visserij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over subsidies voor landbouw en visserij,

te weten:

  • - de motie-Van Gerven over het toegankelijk maken van subsidiegegevens (33400-XIII, nr. 12);

  • - de motie-Van Gerven over de inkomenseffecten van Nederlandse en Europese subsidiestromen (33400-XIII, nr. 13);

  • - de motie-Ouwehand over een verlaging van de Europese visserijsubsidies (33400-XIII, nr. 14).

(Zie wetgevingsoverleg van 15 november 2012.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (33400-XIII, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te streven naar een verlaging van de Europese visserijsubsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 126, was nr. 14 (33400-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (33400-XIII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (33400-XIII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (33400-XIII, nr. 126, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven