33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2013

In de Regeling van werkzaamheden van 15 januari jl. heeft het lid Ouwehand (PvdD) van uw Kamer mij verzocht om een brief over de letsels die zijn opgelopen tijdens de jaarwisseling. Op dit verzoek moet ik een procedureel antwoord geven.

De primaire verantwoordelijkheid voor vuurwerk ligt niet bij mij, maar bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM). De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het Vuurwerkbesluit en is ook degene die de officiële vuurwerkletselcijfers aan de Tweede Kamer aanbiedt.

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft u op 14 januari jl. per brief (Kamerstuk 33 400 VI, nr. 86) geïnformeerd over het «Landelijk beeld jaarwisseling 2012–2013», met daarin het door de politie opgestelde landelijke beeld van incidenten tijdens de jaarwisseling. In die brief heeft de minister van VenJ toegezegd om, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en mijzelf, in februari de Tweede Kamer nader te informeren over het totaalbeeld van de afgelopen jaarwisseling. In dat totaalbeeld worden ook de officiële cijfers over vuurwerkletsel meegenomen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven