Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-VII nr. 9

33 240 VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2011

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer onlangs twee kritische rapporten heeft gepubliceerd over de reikwijdte en de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen respectievelijk publieke organisaties en private activiteiten;

overwegende dat de bedrijfsvoering van de overheid zo optimaal mogelijk moet worden georganiseerd, zowel uit het oogpunt van dienstverlening als uit het oogpunt van de noodzakelijke ombuigingen;

overwegende dat de rechtsvorm en aansturing van zbo’s en RWT’s nog steeds zeer verschillend zijn vormgegeven en dat dit een optimale organisatie in termen van efficiency en dienstverlening in de weg kan staan;

verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen voor een fundamentele herziening van het stelsel van zbo’s en RWT’s met het oogmerk de efficiency en de dienstverlening van de organisatie van de rijksoverheid als geheel te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Schouw