Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (31980, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het voorstel van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel om de doorlooptijd van het onderzoek met een maand te verlengen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven