Aan de orde zijn de stemmingen over de subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (COM(2009)410) (32024), en over:

- de motie-Meeuwis over een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie inzake ouderschapsverlof die niet verenigbaar is met de eisen van subsidiariteit (32024, nr. 5).

(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om aanpassing van het voorstel, zal eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 5, alvorens wordt gestemd over de brief van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets.

In stemming komt de motie-Meeuwis (32024, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de brief van de tijdelijke gemengde commissie Subsidiariteitstoets (32024).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de tijdelijke commissie te besluiten en in te stemmen met de brief aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en het CDA voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat ermee is ingestemd.

Naar boven