Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het gezinsbeleid, te weten:

- de motie-Van Toorenburg over voorstellen voor een meer evenredige verdeling op het punt van het ouderschapsverlof (30512, nr. 6);

- de motie-Bouchibti over stimuleren van de Eigen Krachtconferenties door provincies (30512, nr. 7);

- de motie-Bouchibti over afspraken met provincies over begeleiden vormen van omgang en/of omgangshuizen (30512, nr. 8);

- de motie-Voordewind over het recht van kinderen om hun biologische vader te kennen (30512, nr. 9);

- de motie-Koşer Kaya over voldoende woonruimte voor ouders die na scheiding kiezen voor co-ouderschap (30512, nr. 10);

- de motie-Koşer Kaya over aanspraak op fiscale regelingen door gescheiden ouders na inschrijving van kinderen in GBA (30512, nr. 11);

- de motie-Van der Vlies over toestemming van de ouders voor vragenlijsten in het kader van de jeugdgezondheidszorg (30512, nr. 12).

(Zie notaoverleg van 5 oktober 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Vlies stel ik voor, zijn motie (30512, nr. 12) van de agenda af te voeren.

De motie-Bouchibti (30512, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat alle kinderen conform het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind recht hebben op omgang met beide ouders;

overwegende dat het op dit moment in een aantal provincies ontbreekt aan voldoende structurele voorzieningen voor het begeleiden van omgang waardoor kinderen soms te weinig contact met ouders hebben of soms het contact helemaal verliezen;

vaststellende dat de eerdere motie-Timmer/Van der Laan (30072, nr. 4 van 30 juni 2005) nog niet tot de gewenste resultaten heeft geleid;

verzoekt de regering, met de provincies waar geen of weinig mogelijkheden zijn tot begeleide omgang in overleg te treden over de uitbreiding van het aantal begeleide vormen van omgang en/of omgangshuizen en de Kamer vóór september 2010 op de hoogte te stellen van de resultaten van dit overleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Bouchibti en Timmer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 14 (30512).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (30512, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouchibti (30512, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bouchibti/Timmer (30512, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind (30512, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (30512, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik hoor te veel geruis. Dat leidt af. Het moet ook op de tribune helemaal stil zijn, anders duurt dit te lang. Dat leidt af. U moet dat niet doen. Dank u wel.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (30512, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven