Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 23 september 2009 over AWACS.

De heer De Mos (PVV):

Voorzitter. Al decennialang worden de bewoners van Limburg geteisterd door geluidsoverlast en stank van AWACS-vliegtuigen. Alle afspraken aangaande geluidsreductie en verdere overlast zijn niet nagekomen. Nederland is door de NAVO op dit dossier lang genoeg gepiepeld. Het wordt tijd dat de leeuw zijn tanden eens laat zien. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tienduizenden inwoners van Limburg al decennia ernstige stank en geluidshinder ondervinden, veroorzaakt door opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen;

overwegende dat afspraken door de NAVO over stillere motoren en een afname van het aantal vliegtuigen niet zijn nagekomen;

verzoekt de regering, het Limburgse luchtruim per direct voor opstijgende en landende AWACS-vliegtuigen te sluiten, opdat de overlast voor de Limburgers aanmerkelijk vermindert,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden De Mos en Graus. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8(32123 XI).

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Ik kan de woorden van de heer De Mos alleen maar onderstrepen. Minimaal vijftien jaar geluidsoverlast is genoeg. Het is tijd om stevige maatregelen te treffen. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de omwonenden van de vliegbasis Geilenkirchen inmiddels al ruim vijftien jaar ernstige hinder ondervinden van de AWACS-vliegtuigen;Van Velzen

constaterende dat baanverlenging mogelijk een gedeelte van de geluidshinder kan tegengaan maar een besluit daarover nog genomen moet worden;

verzoekt de regering om, indien deze baanverlenging geen doorgang vindt, met inzet van de binnenvliegregeling het aantal vluchten aantoonbaar te verminderen zodanig dat conform de motie-Neppérus/Samsom in 2012 een geluidsreductie van ten minste 35% is bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Velzen en Vendrik. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9(32123 XI).

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. In het debat heb ik naar voren gebracht dat er bij een aantal andere Nederlandse vliegbases ook AWACS-vluchten plaatsvinden. Deze worden op dit moment niet meegeteld. Het zijn de zogenoemde doorstartoefeningen. Op het moment dat zo'n vliegtuig van Geilenkirchen vertrekt, geldt het als een vlucht, maar als het vliegtuig in de tussentijd tig keer doorstarten maakt, dan telt dit helemaal niet mee. Dat lijkt mij niet handig. Het leidt alleen maar tot veel meer geluidsoverlast. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het aantal meegetelde AWACS-vluchten vanaf vliegbasis Geilenkirchen de doorstartoefeningen boven de vliegbasis Geilenkirchen en andere vliegvelden in Nederland niet worden meegeteld;

overwegende dat bij doorstartoefeningen dezelfde of zelfs meer overlast wordt veroorzaakt als bij starten en landen;

verzoekt de regering, het aantal vluchten te verminderen conform de motie-Neppérus/Samsom (31700-Xl, nr. 78) en daarbij doorstartoefeningen boven Nederland als een extra vlucht mee te laten tellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Van Velzen en Vendrik. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10(32123 XI).

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Ik was van plan om een motie in te dienen, maar het is helemaal goed gekomen met de moties van mevrouw Van Velzen. Wij doen het dus een beetje duurzaam vandaag.

De voorzitter:

Slow politics. Heel goed.

Staatssecretaris De Vries:

Voorzitter. Ik dank de Kamer voor haar inbreng bij dit VAO. Wij hebben er in het algemeen overleg uitgebreid bij stilgestaan dat wij met elkaar delen dat wij het aantal vluchten willen verminderen. Wij willen dat de overlast vermindert ten gunste van de mensen in Limburg. Er is een motie-Neppérus/Samsom aangenomen en ik heb de Kamer gezegd dat ik die wil uitvoeren: 35% minder in 2012. In hetzelfde overleg hebben wij geconstateerd dat dat nog steeds mogelijk is, ook als de baanverlenging niet doorgaat. Die ambitie hebben wij en delen wij met elkaar. Dus als ik dan de motie van de PVV, de heer De Mos, bekijk, die zegt daar nu eigenlijk al geen vertrouwen meer in te hebben en die zegt dat wij de binnenvliegregeling maar moeten inroepen, dan deel ik dat niet met hem. Mijn collega van VROM en ik zijn samen hard bezig om wel heel veel te bereiken. Om die reden ontraad ik de motie.

De motie van mevrouw Van Velzen over 35% minder in 2012 komt feitelijk neer op wat mevrouw Neppérus en de heer Samsom hebben betoogd in hun motie. Er zit alleen het verschil in dat mevrouw Van Velzen in haar uitspraak meteen de binnenvliegregeling daarbij wil betrekken. Mijn stelling is juist de omgekeerde. Wij kunnen met de maatregelen die nu voorliggen die 35% minder overlast in 2012 bereiken. De heer Samsom heeft in het debat ook aangegeven dat dit ook gewoon kan met geluidsoverlastvermindering. Kortom, ik deel niet de analyse dat dit al zou moeten met het inroepen van het instrument van de binnenvliegregeling. Vanwege dat element in het dictum wil ik de motie ontraden.

Dan kom ik bij het punt van de vermindering van het aantal vliegbewegingen. Ik heb daarvan in eerdere debatten gezegd dat het nodig is dat wij in Nederland ook een aantal vliegbewegingen accommoderen, wanneer ik andere lidstaten wil kunnen overtuigen om ook hun deel te nemen. Wanneer wij doen wat mevrouw Van Velzen betoogt, namelijk die uitplaatsing in Nederland meetellen, werkt dat dus niet meer bij het verminderen van het aantal vliegbewegingen. Betekent dit dat dit dan maar straffeloos kan gebeuren? Nee, eventuele landingen op andere vliegvelden in Nederland moeten binnen de bandbreedte passen van wat op dat vliegveld kan, maar ik ben er dus niet voor om ze mee te rekenen, want dit is feitelijk dezelfde motie als wij hier de vorige keer aan de orde hebben gehad, volgens welke de uitplaatsing van 120 vliegbewegingen niet zou mogen. Die motie heeft toen geen steun gekregen van de Kamer. Dus ook deze motie ontraad ik.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Het is toch een bijzonder gematigde motie, want er staat niet in dat er geen vluchten in Nederland mogen plaatsvinden, maar wel dat er eerlijk moet worden gerekend. Dat is anders dan wat er nu gebeurt, waar u zegt dat er minder vluchten zijn, maar feitelijk worden er andere mensen met geluidsoverlast opgezadeld. Dat is wat u wilt. Als u zegt dat u het aantal vluchten gaat reduceren, tel die dan gewoon mee en reduceer net zo goed. Dan bent u eerlijk tegenover alle inwoners en niet alleen tegenover de inwoners in de buurt van Geilenkirchen.

Staatssecretaris De Vries:

Ik wil mevrouw Van Velzen best duidelijk maken wat de vliegbewegingen op de verschillende vliegvelden zijn, maar de kern van de vraag is of mevrouw Van Velzen met deze motie beoogt dat die vliegbewegingen moeten blijven meetellen in het aantal van 3600. Dan is dat het punt waarover wij van mening verschillen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording. Wij stemmen over de moties bij de eindstemming.

De vergadering wordt van 15.23 uur tot 15.30 uur geschorst.

Naar boven