Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere wetten in verband met het verder terugdringen van kraken en leegstand (Wet kraken en leegstand) (31560), en over:

- de motie-Anker over een actief leegstandsbeleid van gemeenten (31560, nr. 26);

- de motie-Anker/Van Heugten over een keurmerk of certificering voor leegstandsbeheerorganisaties (31560, nr. 27).

(Zie vergadering van 14 oktober 2009.)

De voorzitter:

Het amendement-Jansen (stuk nr. 24) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Jansen (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Jansen (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende nader gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement Jansen (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van der Ham (stuk nr. 21) tot het invoegen van een nieuw artikel VIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Ham (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(rumoer op de tribune)

De voorzitter:

Ik schors de vergadering. Ik verzoek de leden, de zaal te verlaten.

(nog meer rumoer op de tribune)

De voorzitter:

Ik verzoek de leden, de zaal te verlaten. Nu!

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik vraag de indiener van het wetsvoorstel of hij bereid is, de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen.

De heer Ten Hoopen (CDA):

Voorzitter. Wij gaan het wetsvoorstel in de Eerste Kamer verdedigen.

De voorzitter:

Ik wens u veel succes.

(geroffel op bankjes)

In stemming komt de motie-Anker (31560, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Van Heugten (31560, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven