Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat de Eerste Kamer in haar vergadering van dinsdag 13 oktober 2009 de haar door de Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder het nummers 31892 en 31944 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Koninklijke boodschappen

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen - 32168

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 oktober 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven - 32169

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 oktober 2009

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Reactie op verzoek van de commissie voor Justitie ten aanzien van de heroverweging asielzoekers uit Centraal-Irak - 19637-1304

 • staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 19 en 20 oktober 2009 - 21501-07-675

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie EZ over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 14-16 oktober in Umeå (Zweden) - 21501-30-213

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de reactie van het kabinet aan de Europese Commissie inzake motorvoertuigensector - 22112-941

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse voorbereiding op een JBZ-meerjarenbeleidsprogramma 2010-2014 (Stockholm Programma) - 23490-572

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda en de thans beschikbare documenten voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 oktober a.s. te Luxemburg - 23490-573

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Netneutraliteit - 24095-252

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Planning rapportages communicatiesysteem C2000 - 25124-61

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Horst ter G. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie DEF over de verwerving van helderheidversterkende brillen - 27830-66

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 8 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beloningsbeleid staatsdeelnemingen (het koppelen van de variabele beloning van bestuurders van staatsdeelnemingen aan het publieke belang dat met deze ondernemingen is gemoeid) - 28165-101

 • minister van Financiën, W.J. Bos - 9 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rectificatie brief "Indiening en behandeling wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling"- 28750-13

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 14 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

TNT opgestelde concessierapportages van 2006 en 2007 - 29502-23

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk F. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IOOV rapport Evenwichtige Opsporing - 29628-157

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee - 29675-84

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verburg G. - 8 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie m.b.t. verstrekking van begrotingsstukken in 2010 - 30539-11

 • Lijst van ingekomen stukkenminister-president, Balkenende J.P. - 14 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Wijkenaanpak vier Eindhovense woningcorporaties - 30995-73

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 7 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op uitvoering motie-Pechtold/Haverkamp over voorstellen voor stemmen vanuit het buitenland - 31142-15

 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten A.Th.B. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op "De randstad altijd bereikbaar" en "Acupunctuur in de hoofdstructuur" - 31305-155

 • minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Programma SPEER - 31460-8

 • staatssecretaris van Defensie, Vries de J.G. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken met betrekking tot de aangenomen moties en de toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling over het wetsvoorstel Wajong op 7 en 16 april jl. - 31780-46

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Donner J.P.H. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderhandelingsinzet Kopenhagen en appreciatie Commissiemededeling klimaatfinanciering - 31793-17

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de ingediende amendementen ingediend tijdens het WGO inzake de Successiewet 1956 (31930) - 31930-36

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) inzake wijzigingen van de Successiewet 1956 - 31930-37

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie n.a.v. het wetgevingsoverleg inzake de inzake de Successiewet 1956 op 12 oktober 2009 - 31930-38

 • staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording schriftelijke vragen FES-begroting 2010 - 32123-D-3

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Versnelling van het onderzoek naar shariarechtspraak in Nederland en informatie over gebeurtenissen in de As Soennahmoskee - 32123-VI-8

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 7 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak terugkeer pedoseksuelen naar de maatschappij - 32123-VI-9

 • minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 8 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma 2009-2010 Rathenau Instituut - 32123-VIII-11

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Plasterk R.H.A. - 14 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording schriftelijke vragen EZ-begroting 2010 - 32123-XIII-4

 • minister van Economische Zaken, Hoeven van der M.J.A. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ-rapport Communicatie en overdracht in postoperatieve zorg nog onvoldoende gestructureerd - 32123-XVI-10

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink A. - 8 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aanklacht van enkele leden van de fractie van de Partij voor de Vrijheid op grond van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid - 32158-3

 • minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Laan van der E.E. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording interpellatievragen van het lid Leijten over de hypothecaire lening voor de bestuurder van de gehandicapteninstelling Aveleijn - 32171-3

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Bussemaker M. - 13 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende verdragen

Internationaal Verdrag ter bestrijding van daden van nucleair terrorisme - 32166-(R1894)

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Brazilië inzake de overdracht van gevonniste personen en van de tenuitvoerlegging van veroordelingen opgelegd bij vonnissen - 32167-(R1895)

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag Canada inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken - 32170-(R1896)

 • Lijst van ingekomen stukkenminister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 12 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging voor Aruba totstandgekomen Verdrag betreffende de accommodatie aan boord van vissersschepen - 32172-(R1897)

 • minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen M.J.M. - 9 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven Rapporten Algemene Rekenkamer

Controle van NAVO-uitgaven - 28676-91

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 8 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verkennend onderzoek "Particuliere beveiligers en publieke taken" - 29279-95

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 5 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Factsheets van diverse ministeries over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen 2010 - 32123-39

 • president van de Algemene Rekenkamer, Stuiveling S.J. - 14 oktober 2009

 • Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissies voor Justitie:

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen (32168);

 • - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven (32169);

b. de vaste commissies voor Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken gezamenlijk:

 • - Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming persoonsgegevens BES) (32161);

c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • - Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie) (32165).

Naar boven