Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de klimaatconferentie in Kopenhagen, te weten:

- de motie-Vendrik over een Nederlandse doelstelling van 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 (31793, nr. 9);

- de motie-Vendrik over garant staan door de Annex 1-landen voor 80% van de klimaatsteun (31793, nr. 10);

- de motie-De Mos over geen miljarden uitgeven aan CO2-reductie (31793, nr. 11);

- de motie-Thieme over een vermindering van de vleesproductie en -consumptie als inzet (31793, nr. 12);

- de motie-Thieme/Van der Ham over afschaffen van exportregelingen voor dierlijke eiwitten (31793, nr. 13);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over de bedoeling van REDD (31793, nr. 14);

- de motie-Jansen c.s. over een aanvullend uitvoeringsprogramma voor de nota Schoon en Zuinig (31793, nr. 15);

- de motie-Jansen c.s. over uitbreiden van de Deltawet met een mitigatieparagraaf (31793, nr. 16).

(Zie vergadering van 14 oktober 2009.)

De voorzitter:

De motie-Thieme (31793, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productie en consumptie van vlees verantwoordelijk is voor een substantieel deel van de mondiale uitstoot van broeikasgassen;

constaterende dat Kopenhagen een unieke kans biedt om landbouw en klimaat aan elkaar te verbinden en hierdoor tot oplossingen te komen voor het klimaatprobleem;

verzoekt de regering, een vermindering in de vleesproductie en -consumptie in ontwikkelde landen mee te nemen in de inzet voor de klimaatonderhandelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (31793.

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31793, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ter voorbereiding op de Milieuraad van 21 oktober wordt gesproken over REDD+ en niet over REDD;

overwegende dat het risico bestaat dat REDD+ de deuren openzet voor de aanleg van plantages ten koste van natuurlijk bos of andere waardevolle ecosystemen;

overwegende dat biodiversiteit moet worden beschermd;

verzoekt de regering, niet uit het oog te verliezen waarvoor REDD bedoeld is, namelijk het beschermen van natuurlijke bossen en dit dus prioritair te stellen en in de Raadsconclusies tot uitdrukking te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 19 (31793).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31793, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (31793, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (31793, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (31793, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Van der Ham (31793, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31793, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (31793, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen c.s. (31793, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven