Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend bij het debat over de JBZ-raad, te weten:

- de motie-Pechtold over de positie van de eurocommissaris voor de grondrechten (23490, nr. 574);

- de motie-Pechtold over aansporen van de Italiaanse regering om de persvrijheid beter te bewaken (23490, nr. 576).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Pechtold (23490, nr. 574).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (23490, nr. 576).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 18.59 uur tot 20.00 uur geschorst.

Naar boven