Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium om in te stemmen met het voorstel om een coördinerende commissie in te stellen in de vorm van een tijdelijke commissie Subsidiariteitstoets (30389, nr. 6).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken om een tijdelijke commissie Subsidiariteitstoets in te stellen voor de duur van deze parlementaire zittingsperiode.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven