Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koningin, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen (30424), Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties (30425) en Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen (30693), te weten:

- de motie-Van Raak over het stoppen van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers na aanvaarding van een nieuwe hoofdbaan (30424, nr. 19);

- de motie-Van Raak over nevenfuncties van commissarissen van de Koningin (30425, nr. 14);

- de motie-Van Raak over het niet hoger maken van de Balkenendenorm dan het inkomen van de minister-president (30693, nr. 19);

- de motie-Van der Staaij over voorstellen voor een samenhangend loongebouw (30424, nr. 21);

- de motie-Heijnen c.s. over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen (30693, nr. 20);

- de motie-De Pater-van der Meer c.s. over een regeling voor het nabestaandenpensioen voor politieke ambtsdragers (30424, nr. 22).

(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)

De voorzitter:

De motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 20) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er gekozen gemeenteraads- en statenleden zijn die in de praktijk niet meer hun rol van volksvertegenwoordiger vervullen;

overwegende dat gemeenteraads- en statenleden die nooit bij gemeenteraads- respectievelijk statenvergaderingen aanwezig zijn, tot maximaal 20% gekort kunnen worden op de vergoeding voor hun werkzaamheden;

van mening dat het ongewenst is dat gekozen volksvertegenwoordigers zonder dringende reden met behoud van hun vergoeding zich gedurende langere tijd aan hun werk als volksvertegenwoordiger kunnen onttrekken;

verzoekt de regering:

  • 1. het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden zodanig aan te passen dat gemeenteraden en provinciale staten de mogelijkheid geboden wordt om de vergoeding voor raads- en statenleden die zonder dringende reden langer dan drie maanden niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen, op te schorten;

  • 2. tevens een regeling te ontwikkelen waardoor ook voor Kamerleden de mogelijkheid geopend wordt, de schadeloosstelling op te schorten, wanneer zij zonder dringende reden niet hebben deelgenomen aan het parlementaire werk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Heijnen, Van Beek, Anker en De Pater-van der Meer. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (30693).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30424, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30425, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (30693, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (30424, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer c.s. (30424, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven