Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de brief van het Presidium inzake de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie Onderzoek Financieel Stelsel (31980, nr. 2) en de brief van het Presidium over de instelling van een coördinerende commissie in de vorm van een tijdelijke commissie Subsidiariteitstoets (30389, nr. 6).

Voorts deel ik mee dat bij de VAO's na het herfstreces het zogenaamde kerstregime van toepassing is.

Tot slot stel ik voor, toestemming te verlenen tot het houden van een aantal wetgeving- c.q. notaoverleggen met stenografisch verslag op:

  • maandag 23 november:

  • - van 10.00 uur tot 13.00 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de begroting van het gemeentefonds en de begroting voor het provinciefonds voor het jaar 2010 (32123-B en -C);

  • - van 10.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie;

  • - van 13.30 uur tot 16.30 uur van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Overheidspersoneelsbeleid en Binnenlands bestuur;

  • maandag 30 novembervan 13.00 uur tot 17.00 uur van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor OCW.

In overeenstemming met de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Ulenbelt.

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Mijn verzoek is om het verslag van het algemeen overleg over deeltijd-WW op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wenst iemand hierover het woord? Dat is niet het geval. Dan zullen we het toevoegen aan de agenda.

Het woord is aan mevrouw De Pater-van der Meer, voorzitter van vaste commissie voor Justitie.

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Voorzitter. Allereerst verzoek ik om het verslag van het algemeen overleg over de handhaving van het paddoverbod op de plenaire agenda te plaatsen. Dat hoeft niet deze week.

De voorzitter:

Nee, natuurlijk niet. Dat zal ik toevoegen aan de agenda voor een van de volgende weken. Wat is uw tweede verzoek?

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Mijn tweede verzoek is om over het AO JBZ dat nu nog loopt, maar binnen een uur afgelopen behoort te zijn, heden nog een VAO te hebben. Een van de leden heeft mij verzocht, hier een vooraankondiging van te doen.

De voorzitter:

Dat kan ook nog vervallen?

Mevrouw De Pater-van der Meer (CDA):

Op het briefje staat: ik weet het nu 100% zeker.

De voorzitter:

Dat is knap, dan weten we dat. We zullen daarmee rekening houden.

Het woord is aan de heer De Roon.

De heer De Roon (PVV):

Voorzitter. Namens mijn fractiegenoot de heer Brinkman verzoek ik om het VAO Jaarverslag 2008 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Wenst één van de leden hierover het woord? Dat is niet het geval. Dan zullen we het toevoegen aan de plenaire agenda. Ik neem aan dat dit niet heden hoeft.

Het woord is aan mevrouw Azough.

Mevrouw Azough (GroenLinks):

Voorzitter. Ik rappelleer graag de vragen aan de staatssecretaris van Justitie over de asielzaak van M. N. die nu al zes weken onbeantwoord zijn. Ik wil ze graag voor dinsdag 27 oktober beantwoord zien.

De voorzitter:

We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Neppérus namens de heer Koppejan, begrijp ik.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. Het is een verzoek van de commissie voor Verkeer en Waterstaat, die ik vanmiddag heb voorgezeten. Wij willen graag dat het verslag van het algemeen overleg over water na het herfstreces op de plenaire agenda wordt geplaatst.

De voorzitter:

We zullen het toevoegen aan de agenda. Dan zijn we volgens mij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Dat is het geval. We gaan om 15.15 uur verder met het VAO AWACS. Dat zijn toch vliegtuigen? Ja hè, weer wat geleerd.

De vergadering wordt van 15.05 uur tot 15.15 uur geschorst.

Naar boven