Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 15, pagina 1123

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (30520), en over:

- de motie-Van der Ham/Vos over de effecten voor tijdschriften en dagbladen (30520, nr. 15).

(Zie vergadering van 3 september 2009.)

De voorzitter:

De amendementen-Van Vroonhoven-Kok (stuk nrs. 12 en 13) zijn ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Aasted-Madsen-van Stiphout/Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Aasted-Madsen-van Stiphout/Van Vroonhoven-Kok (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Mag ik vragen of de heer Van Dam, de initiatiefnemer, bereid is om de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen?

De heer Van Dam (PvdA):

Voorzitter. Dat wil ik zeker doen en ik ben ervan overtuigd dat ook de leden van de Eerste Kamer zullen helpen om een eind te maken aan de stilzwijgende verlenging.

De voorzitter:

Dat helpen wij u hopen en wij wensen u veel succes.

(geroffel op de bankjes)

In stemming komt de motie-Van der Ham/Vos (30520, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.