Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over eerstelijnszorg, te weten:

- de motie-Zijlstra over de randvoorwaarden voor integrale bekostiging (29247, nr. 99);

- de motie-Zijlstra over stapsgewijs invoeren van de integrale bekostiging (29247, nr. 100);

- de motie-Van Gerven over niet door laten gaan van de korting op de huisartsen (29247, nr. 101);

- de motie-Van Gerven over niet invoeren van functionele bekostiging in 2010 (29247, nr. 102);

- de motie-Van Gerven over de onwenselijkheid van experimenten met de SOS-arts (29247, nr. 103);

- de motie-Smilde/Wiegman-van Meppelen Scheppink over functionele bekostiging voor die chronische aandoeningen waaraan een zorgstandaard ten grondslag ligt (29247, nr. 104);

- de motie-Timmer/Wiegman-van Meppelen Scheppink over zorgstandaarden die door alle betrokken beroepsgroepen gedragen worden (29247, nr. 105);

- de motie-Timmer/Wiegman-van Meppelen Scheppink over financieel verantwoordelijk maken van de specialisten voor besparingen (29247, nr. 106).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Timmer/Wiegman-van Meppelen Scheppink (29247, nr. 106) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van huisartsen verlangt dat zij in 2010 besparen door het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen, en daaraan financiële sancties verbindt;

overwegende dat de minister tijdens het algemeen overleg eerstelijnszorg van 30 september 2009 heeft toegezegd om ook medisch specialisten verantwoordelijk te maken voor het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen;

overwegende dat het niet logisch is om op het niveau van de eerste lijn een concrete besparingsprikkel inclusief sancties neer te leggen en die in de tweedelijn achterwege te laten;

overwegende dat het voorschrijfgedrag van de huisartsen beïnvloed wordt door het voorschrijfgedrag van de specialisten;

spreekt als haar mening uit dat de beoogde besparing op geneesmiddelen een verantwoordelijkheid is van niet alleen huisartsen maar ook van specialisten;

verzoekt de regering, op dezelfde wijze als voor de huisartsen geldt de specialisten financieel verantwoordelijk te maken voor besparingen door middel van doelmatig voorschrijven en de Kamer te laten weten op welke wijze de regering hier vorm aan gaat geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Timmer, Wiegman-van Meppelen Scheppink en Zijlstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 107 (29247).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Zijlstra (29247, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Zijlstra (29247, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29247, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29247, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29247, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smilde/Wiegman-van Meppelen Scheppink (29247, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Timmer/Wiegman-van Meppelen Scheppink (29247, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Timmer c.s. (29247, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven