Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de versnelde opening van vijf sectoren voor werknemers uit nieuwe EU-landen, te weten:

- de motie-De Wit over de intrekking van het besluit tot ontheffing van de arbeidsmarkttoets (29407, nr. 48);

- de motie-Van Gent over objectieve criteria voor openstelling van sectoren (29407, nr. 49).

(Zie vergadering van 15 juni 2006.)

In stemming komt de motie-De Wit (29407, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (29407, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven