Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het heffen van een structurele bijdrage van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen) (30410), en over:

- de motie-Duyvendak/Van Gent over een andere dekking voor het tekort op de VROM-begroting (30410, nr. 23);

- de motie-Hofstra c.s. over alternatieven voor de bezuinigingstaakstelling (30410, nr. 24).

(Zie vergadering van 13 juni 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Bochove (stuk nr. 13) is ingetrokken.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Depla (stuk nr. 22, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 22 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Gerkens (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA en de ChristenUnie voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 tot en met 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Bochove (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 28 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Van Bochove (stuk nr. 28, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Bochove (stuk nr. 27, I) tot het invoegen van een artikel 5a.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Bochove (stuk nr. 27, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7 tot en met 20, de bijlage en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA en de LPF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De motie-Hofstra c.s. (30410, nr. 24) is die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op termijn een meer structurele regeling gewenst is voor de financiële beheersbaarheid van de huurtoeslag;

verzoekt de regering, voor de periode vanaf 2010 in goed overleg met de sector alternatieve regelingen te onderzoeken waarbij de financiële effecten gelijkwaardig zijn aan de bezuinigingstaakstelling;

verzoekt de regering tevens, daarbij een relatie te leggen met de nog door de regering uit te brengen Woonvisie en de resultaten van een en ander vóór 1 januari 2008 aan de Kamer te melden, waarbij per mei 2007 een eerste perspectief beschikbaar dient te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Hofstra. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29 (30410).

Aangezien de motie-Duyvendak/Van Gent (30410, nr. 23) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hofstra (30410, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven