Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde (28764), en over:

- de motie-De Wit over verbetering van de procedure voor plaatsing op de lijst van de Verenigde Naties van terroristische organisaties en de Europese lijsten van terroristische organisaties (28764, nr. 11);

- de motie-De Wit over de verbodenverklaring van terroristische organisaties (28764, nr. 12);

- de motie-De Wit over deelname aan het maatschappelijk verkeer door belanghebbenden die aangeven te willen reïntegreren (28764, nr. 14).

(Zie vergadering van 8 juni 2006.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit/Koenders (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen IV en V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De motie-De Wit (28764, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een inhoudelijk juridisch oordeel van de plaatsing op en de verwijdering van de Europese respectievelijk de VN-lijsten van terroristische organisaties nauwelijks of niet mogelijk is;

verzoekt de regering, zich zowel bij de Verenigde Naties als binnen de Europese Unie in te zetten voor verbetering van de procedure met betrekking tot de plaatsing op en verwijdering van de lijst van de Verenigde Naties van terroristische organisaties en de Europese lijsten van terroristische organisaties teneinde een inhoudelijke juridische beoordeling van de plaatsing mogelijk te maken en de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 15 (28764).

De motie-De Wit (28764, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bevriezing van tegoeden en het verbieden van rechtshandelingen maatschappelijke deelname van personen, groepen en entiteiten ernstig belemmeren hetgeen hun radicalisering in de hand kan werken;

constaterende dat er verschillende mogelijkheden zijn om het bevriezingsregime te verzachten dan wel op te heffen, waaronder een wijziging van de Sanctiewet 1977, het entameren van een delisting procedure in de Europese Unie en/of de Verenigde Naties en een welwillende toepassing van de mogelijkheden, geboden in resolutie 1526 (2004) om leefgeld voor belanghebbenden niet te bevriezen;

verzoekt de regering, voor belanghebbenden een praktische oplossing te zoeken, zodat deelname aan het maatschappelijk verkeer mogelijk wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (28764).

In stemming komt de gewijzigde motie-De Wit (28764, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (28764, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Wit (28764, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven