Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mestwetgeving, te weten:

- de motie-Waalkens over de correctiefactor voor bedrijfsspecifieke normen (28385, nr. 70);

- de motie-Van den Brink over het buiten werking stellen van bepalingen van de Meststoffenwet, c.q. de Uitvoeringsregeling (28385, nr. 72).

(Zie vergadering van 15 juni 2006.)

In stemming komt de motie-Waalkens (28385, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Brink (28385, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven