Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) (30101), en over:

- de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over het beroep dat gemeenten moeten kunnen doen op aanwezigheid van de politie in de openbare ruimte (30101,30098, nr. 10);

- de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over uitbreiding van de handhaving van snelheidslimieten in woongebieden (30101,30098, nr. 11).

(Zie vergadering van 14 juni 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Luchtenveld (stuk nr. 16) is ingetrokken.

De aanhef van artikel I, onderdeel A en de aanhef van onderdeel B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de ChristenUnie en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 154b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 18, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid van artikel 154b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 18, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde tot en met het vijfde lid van artikel 154b worden zonder stemming aangenomen.

Het zesde lid van artikel 154b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Wolfsen c.s. (stuk nr. 18, III en IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 18, III) wordt een nieuw zesde lid ingevoegd.

Het zevende lid van artikel 154b wordt zonder stemming aangenomen.

Het achtste lid van artikel 154b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 18, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 154b wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 154c tot en met 154i worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 17, I) tot het invoegen van een artikel 154ia.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, IA).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 13 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 154j, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 19, I) en het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, IA), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, IB) is het tweede lid van artikel 154j vervallen.

Door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, IC), is het derde lid van artikel 154j vervallen.

Artikel 154j wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 154k, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, III) is artikel 154l vervallen.

Door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 19, II) en het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 13, IV) is artikel 154m vervallen.

Artikel 154n, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 19, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het gewijzigde amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 17, II) zijn de artikelen IA tot en met ID ingevoegd.

In stemming komt het amendement-Luchtenveld (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Luchtenveld (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Verkeer en Waterstaat hebben mij verzocht om de eindstemming over het wetsvoorstel uit te stellen tot volgende week.

Naar mij blijkt, stemt de Kamer hiermee in.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij (30101, 30098, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij (30101, 30098, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven