Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten (30401).

(Zie vergadering van 31 mei 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Velzen (stuk nr. 10) is ingetrokken.

De onderdelen A tot en met C van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Ormel c.s. (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Wilders, het CDA, de SGP en de LPF, met uitzondering van het lid Eerdmans, voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ormel c.s. (stuk nr. 9, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ormel c.s. (stuk nr. 9, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ormel c.s. (stuk nr. 9, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G en Ga worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ormel c.s. (stuk nr. 9, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ormel c.s. (stuk nr. 9, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Ten Hoopen

Naar boven