Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad van State over het wetsvoorstel Inburgering (30308, nr. 56).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven