Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke water­taken) (30578);

Vaststelling van een nieuwe regeling voor het hoger onderwijs en het onderzoek (Wet op het hoger onderwijs en onderzoek) (30588).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van de kabinetsreactie op het WRR-advies Focus op functies (29692, nr. 14);

vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen (23530, nr. 68);

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Eiland Man inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; Douglas, 12 oktober 2005 (30591);

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Eiland Man inzake de toegang tot onderlinge overlegprocedures in verband met de aanpassing van winsten van verbonden ondernemingen en de toepassing van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling; Douglas, 12 oktober 2005 (30592);

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot ondernemingen die schepen of luchtvaartuigen exploiteren in het internationale verkeer; Douglas, 12 oktober 2005 (30593);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een corrigendum op het onderzoeksrapport www.nederlandineuropa.nl van Anker Solutions (30303, nr. 21);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van negen fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 449);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over het verlenen van hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Indonesië (26049, nr. 50);

 • een, ten geleide van de managementssamenvatting van het rapport Evaluation of General Budget Support: Synthesis Report. A joint evaluation of General Budget Support 1994-2004 (30548, nr. 2);

vijf, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over de verdeling van de totalisatorgelden (24557, nr. 72);

 • een, ten geleide van het derde Voortgangsbericht over de aanpak van huiselijk geweld (28345, nr. 44);

 • een, ten geleide van het verslag van de regeldrukconferentie van 15 maart jl. (29362, nr. 96);

 • een, over het door de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak tot stand gebrachte "Leidraad onpartijdigheid door de rechter" (29937, nr. 8);

 • een, ten geleide van het jaarverslag Rechtspraak 2005 (30300-VI, nr. 167);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de reactie op het Amsterdamse rapport "Bekentenissen, Veelplegers over hun dagelijks werk" (28684, nr. 87);

veertien, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de motie van het lid Van der Staaij c.s. (nr. 50) inzake de aanpak van voetbalvandalisme (25232, nr. 52);

 • een, over de brandveiligheidscultuur bij de brandweer (29956, nr. 42);

 • een, inzake het leveren van medewerking van Nederland tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland op belangrijke terreinen met kennis, informatie en met personeel van politie en Koninklijke marechaussee (28684, 25232, nr. 88);

 • een, inzake stand van zaken rond de uitvoering van het kabinetsstandpunt op het rapport "Je gaat erover of niet" (29362, nr. 95);

 • een, over onder meer de handreiking voor het protocol geweld tegen de politie (29628, nr. 38);

 • een, inzake de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie-Engels (EK, vergaderjaar 2005-2006, 30096) en diverse andere ontwikkelingen op het terrein van de lokale belastingen (30096, 26213, nr. 24);

 • een, over beloningen in de (semi-)publieke sector (30111, nr. 11);

 • een, ten geleide van het jaarverslag 2005 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) (30300-VII, nr. 63);

 • een, over de rol, functie en mate van toezicht bij de behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (30300-VII, nr. 65);

 • een, ten geleide van het Toezichtverslag 2006 (30300-B, nr. 22);

 • een, ten geleide van een nieuwe versie van het Overzicht Specifieke Uitkeringen (30300-B, nr. 23);

 • een, over de lijst met functies bij de sector Rijk met een beloning hoger dan € 158.000 in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2005 (30301, nr. 8);

 • een, ten geleide van het kabinetsstandpunt over het begrotingsonderdeel (30549, nr. 5);

 • een, ten geleide van het jaarverslag 2005 van de Algemene Bestuursdienst (ABD) (30550-VII, nr. 5);

twee, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over doeltreffendheid en effecten van de Wet dualisering provinciebestuur (30114, nr. 3);

 • een, ten geleide van het ontwerp van artikel 4, vijfde lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (30300-VII, nr. 62);

zeven, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van het onderwijsdeel van de Europese Onderwijs, Jeugd en Cultuur Raad van 19 mei jl. (21501-34, nr. 69);

 • een, over verhoging van de kwaliteit van de instroom in de opleidingen tot leraar basisonderwijs (27923, 30187, nr. 31);

 • een, over BVE-instellingen (28248, nr. 88);

 • een, over Cosmicus en het Teylingen College (30203, nr. 4);

 • een, over de prognose van de groei van cluster 4 (30300-VIII, nr. 239);

 • een, over de resultaten van de Arboconvenanten in het onderwijs (30300-VIII, nr. 241);

 • een, ten geleide van het Besluit houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortge zet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O. (30590);

acht, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het traject van de bibliotheekvernieuwing (28330, nr. 24);

 • een, over de taken van de fondsen en de beoordeling van instellingen met een langjarig subsidieperspectief (28989, nr. 35);

 • een, over titulatuur in het hbo (29281, nr. 5);

 • een, inzake de stand van zaken van de acties uit het werkprogramma 2004-2006 van het NICAM (29326, nr. 6);

 • een, ten geleide van afschrift van brief welke gezonden is aan het College van Bestuur van INHOLLAND over de voortgangsrapportage (29410, nr. 40);

 • een, over de middelen voor stage- en simulatieplaatsen in het mbo bij Voorjaarsnota 2006 (30300-VIII, nr. 27 451, nr. 240);

 • een, inzake het bezoek aan de Duitse deelstaat Beieren van 2 tot en met 6 april 2006 (30300-XIII, nr. 85);

 • een, over het aantal studenten dat gedurende een jaar van instelling en van opleiding in het hoger onderwijs wisselt (30387, nr. 78);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van het Nederlandse standpunt inzake de opheffing van de derogatie op de euro voor Slovenië (25107, nr. 77);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen van het wetgevingsoverleg over de Wet op het financieel toezicht op 29 mei jl. (29708, nr. 46);

vier, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de implementatie Richtlijn 2005/19/EG (21109, nr. 162);

 • een, ten geleide van het tweede advies van de Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen (30300-IXB, nr. 41);

 • een, over fouten in enkele duizenden voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers (fiscaal jaar 2005) m.b.t. het dubbel toekennen van grote aftrekposten, zoals voor de eigen woning (30300-IXB, nr. 42);

 • een, ten geleide van een notitie n.a.v. de motie van de leden Dezentjé Hamming en Van Vroonhoven-Kok m.b.t. de behandeling van loon in natura en privé-gebruik van bedrijfsmiddelen (30306, nr. 73);

een, van de minister van Defensie, over militaire capaciteitenversterking en de EU-missie in de Democratische Republiek Congo (DRC) (21501-02, nr. 688);

een, van de minister en staatssecretaris van Defensie, ten geleide van de publicatie "Het vizier op Defensie - interne en externe ideeën voor de toekomst van de krijgsmacht" (30300-X, nr. 109);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van de voortgangsnotitie veteranenbeleid (30139, 30300-X, nr. 15);

drie, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van de stukken over de 8-wijkenpilot "Wijken voor nieuwe coalities" die op 2 juni in de Ministerraad zijn vastgesteld (30136, nr. 7);

 • een, ten geleide van de landelijke rapportage gemeenteonderzoeken 2005 (30300-XI, nr. 124);

 • een, over betaalbaarheidsheffing huurwoningen (30410, nr. 19);

zes, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de op 6 juni 2006 gepubliceerde resultaten van de Zwitserse studie naar de effecten van UMTS-velden op het welbevinden en de cognitieve functies van blootgestelde vrijwilligers (27561, nr. 28);

 • een, ten geleide van de rapportage inzake zorgplicht voor deugdelijk leidingwater (27625, nr. 69);

 • een, over de nota Nuchter Omgaan met Risico's (28089, 30300-XI, nr. 15);

 • een, over artikel 3.4 van het convenant kerncentrale Borssele (30000, nr. 36);

 • een, over een energiebox aan Nederlandse huishoudens (30300-XI, nr. 123);

 • een, over de planning ten aanzien van de nog uit te werken regelgeving onder het wetsvoorstel luchtkwaliteitseisen (30489, nr. 10);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van een reactie op het bericht dat ProRail voornemens is het project OV-Fiets over te dragen aan NS (30300-XII, nr. 56);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over de versnelde aanpak van de zwakke schakels in de Nederlandse kust en dijkversterkingen (30300-A, 30300-D, nr. 62);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het verslag van de Rad voor Concurrentievermogen van 29 en 30 mei 2006 (21501-30, nr. 143);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 22 mei jl. in Brussel (21501-32, nr. 168);

 • een, ten geleide van nadere informatie over de komende jaarvergadering van de internationale Walvisvaartcommissie (IWC) in juni (30300-XIV, nr. 90);

 • een, over de wetswijziging FF-wet schrappen art. 46 derde lid (30300-XIV, nr. 92);

tien, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van een notitie met nadere punten over de arbeidstijdenrichtlijn (21501-31, nr. 103);

 • een, over de voedselbanken (26448, 24515, nr. 274);

 • een, over de rapportage inzake menselijke hulpbronnen (29427, nr. 25);

 • een, ten geleide van een uitleg van het standpunt dat het naar de mening van de regering niet wenselijk is om tot bekrachtiging van het Protocol uit 2002 bij IAO-Verdrag nr. 155 over te gaan (29427, nr. 26);

 • een, over de gevolgen van het verdwijnen van loondispensatie voor niet-Wajong-gerechtigden (29461, nr. 20);

 • een, over de rechtspositie van de voorzitter en leden Raad van bestuur UWV (30111, nr. 12);

 • een, ten geleide van een reactie op het tijdschema voor de behandeling van het wetsvoorstel van de Pensioenwet door de Kamer (30413, nr. 20);

 • een, over de lagere regelgeving inzake de Pensioenwet (verder PW) alsmede de inhoud van het Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (30413, nr. 21);

 • een, inzake het instrument EVC (Erkennen van Verworven Competenties) (30420, nr. 20);

 • een, inzake informatie vanuit het internationale emancipatiebeleid (30420, nr. 21);

vijf, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over het onderzoek naar de meerwaarde van Arboconvenanten (25883, nr. 77);

 • een, over de aanwijzing van sectoren/bedrijfstakken die zijn vrijgesteld van de arbeidsmarkttoets voor werknemers uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) (29407, nr. 47);

 • een, ten geleide van het rapport "Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2004" (29817, nr. 23);

 • een, over een nieuwe vaststellingsprocedure wat betreft het inkomensdeel van de gemeentelijke WWB-budgetten (30545, nr. 3);

 • een, over de voorgenomen wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) (30552, nr. 6);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over DBC-declaraties naar de zorgverzekeraars per 1 januari 2008 (29248, nr. 26);

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit Prenatale screening (29323, nr. 25);

 • een, ten geleide van de beleidsvisie GGZ en voortgangsrapportage DBC's in de GGZ t.b.v. het algemeen overleg op 8 juni 2006 (29689, nr. 96);

 • een, ten geleide van een reactie op het boek "Slikken" van Trouw-journalist Bouma (30482, nr. 3);

vier, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de aanpak van de invoering van zorgzwaartebekostiging in de intramurale zorg AWBZ per 1 januari 2007 (26631, nr. 177);

 • een, over de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) (28348, nr. 11);

 • een, over het actieplan Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte (29355, nr. 30);

 • een, over de evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (30300-XVI, nr. 143);

een, van de commissie voor de Rijksuitgaven, ten geleide van de periodieke rapportage over 2005 over de wijze waarop de Procedureregeling Grote Projecten wordt toegepast (26399, nr. 6);

een, van prof. mr. S.E. Bartels en prof. mr. I. Giesen, ten geleide van een extern juridisch advies inzake wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (30212, nr. 47);

een, van de werkgroep NATO Response Force (NRF), ten geleide van het verslag van het onderzoek dat zij op grond van de haar op 23 juni 2005 gegeven opdracht heeft ingesteld (30162, nr. 2);

een, van de Raad van Economisch Adviseurs (REA), ten geleide van het advies betreffende de Voorjaarsnota 2006 (30560, nr. 2).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Eurojust;

een, van de minister van Justitie, inzake het Wetsvoorstel tuchtrechtspraak accountants.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van P. Hupkens, over de behandeling van het wetsvoorstel inzake "De ontpoldering van een deel van Zeeland";

een, van het Nederlands Openluchtmuseum, ten geleide van de notitie "Bewogen door ruimte en tijd".

Deze brieven e.a. liggen op de Griffie ter inzage.

Naar boven