Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen) (30414), en over:

- de motie-Roefs over experimenteerscholen (30414, nr. 41).

(Zie vergadering van 15 juni 2006.)

De voorzitter:

Het amendement-Jan de Vries/Lambrechts (stuk nr. 23) is ingetrokken.

De artikelen 1 en 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Roefs (stuk nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts/Roefs (stuk nr. 38), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4 en 5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Slob (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 6 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Jungbluth/Jan de Vries (stuk nr. 42, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 42 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de nader gewijzigde amendementen-Jungbluth/Jan de Vries (stuk nr. 42, I en II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Vergeer c.s. (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Lambrechts/Jan de Vries (stuk nr. 27, I) tot het toevoegen van een onderdeel h.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts/Jan de Vries (stuk nr. 27, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kraneveldt/Lambrechts (stuk nr. 39, I) tot het doen vervallen van onderdeel a van artikel 11.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, D66, de VVD en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 39 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

De onderdelen b, c en d worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Lambrechts (stuk nr. 39, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen f tot en met q worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Roefs c.s. (stuk nr. 40, I) tot het doen vervallen van onderdeel r.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD en de LPF voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 40 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 12, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Lambrechts (stuk nr. 39, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Lambrechts (stuk nr. 39, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Lambrechts (stuk nr. 39, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid van artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Lambrechts (stuk nr. 39, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede en het derde lid van artikel 15 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 15 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 16 tot en met 18 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vergeer (stuk nr. 20, I) tot het invoegen van een artikel 18a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 19 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 20 en 21 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 22, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Roefs c.s. (stuk nr. 40, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 23 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vergeer (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 12 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het eerste lid van artikel 24 wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 24 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 24 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25 en 26 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kraneveldt/Balemans (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 27, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Balemans (stuk nr. 15), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid van artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Roefs/Jan de Vries (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het tweede lid van artikel 28, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Roefs/Jan de Vries (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jungbluth (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het derde lid van artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

Het vierde tot en met het zesde lid van artikel 28 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vergeer (stuk nr. 13) tot het toevoegen van een zevende lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kraneveldt/Balemans (stuk nr. 16) tot het doen vervallen van artikel 29.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de Groep Wilders, D66, de VVD en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies/Slob (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 29, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 30), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door het tweede nader gewijzigde amendement-Roefs c.s. (stuk nr. 40, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 31, zoals het is gewijzigd door het tweede nader gewijzigde amendement-Roefs c.s. (stuk nr. 40, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 32 tot en met 39 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 37) tot het invoegen van een artikel 39a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 40 tot en met 42 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 43, zoals het is gewijzigd door het tweede nader gewijzigde amendement-Roefs c.s. (stuk nr. 40, V), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 44 tot en met 48 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Roefs (30414, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven